12.9.06

Heeft Junus Habibie Hart voor de Molukkers in Nederland?

Groningen, 11-9-2006 ---------------------------------------------- De aanstaande ambassadeur van Indonesië in Den Haag zegt van wel. Junus Habibie wil ervoor zorgen dat de Molukkers op een bevredigende wijze naar huis kunnen terugkeren, en dat is ook precies wat althans de eerste generatie van Molukkers in Nederland wil. Misschien meent hij het echt wat hij zegt. Hij zal best wel het beste voorhebben met de Molukkers in Nederland. ----------------------------------------------- Maar er zit toch een flinke adder onder het gras. En dat is de voorwaarde die hij stelt, namelijk dat Molukkers die terugkeren de RMS moeten vergeten. Molukkers in Nederland die bereid zijn de RMS te verloochenen zijn al lang via het Joint Committee-traject in de jaren 80 naar Indonesië teruggekeerd. Echte RI-aanhangers onder de Molukkers is Nederland zijn slechts een kleine groep. En zelfs van hen is het twijfelachtig of Habibie ze terug kan krijgen. Dus ook Habibie zal geen stormloop van Molukkers terug naar Indonesië teweeg kunnen brengen. ------------------------------------------------ Onzes inziens is DE ENIGE MANIER VOOR een ambassadeur als HABIBIE OM GROTE GROEPEN MOLUKKERS UIT NEDERLAND UIT NEDERLAND NAAR DE MOLUKKEN (”hun eilanden”) TERUG TE KUNNEN LATEN KEREN OM DE RMS SERIEUS TE NEMEN. Maar kun je dat van iemand als Habibie verwachten? ------------------------------------------------ Nou, misschien wel! Niets is onmogelijk; dat hangt mede af van hoe constructief de gesprekken zijn, en van de eendracht en saamhorigheid van het Molukse volk, om te beginnen van de Molukse gemeenschap in Nederland. In het interview legt Habibie natuurlijk niet zijn hele ziel bloot. Hij moet wel spreken in termen van de Indonesische propaganda, want anders krijgt hij zijn baan als ambassadeur in Den Haag niet eens; hij is nog niet eens in het bezit van zijn geloofsbrieven! DUS WAT HIJ ZEGT HOEFT NIET HETZELFDE TE ZIJN ALS WAT HIJ DENKT. ------------------------------------------------- In een vroeger interview heeft hij wel eens zeer realistische denkbeelden naar voren gebracht over de kerusuhan in Maluku, namelijk (1) dat er ook wel moslims RMS-ers zijn, en (2) dat de politieke elite in Jakarta ook de hand heeft gehad in de kerusuhan. Daar heeft onlangs die andere ambassadeur, namelijk Joop Risakotta, nog op gewezen. Zulke ideeën kan Habibie natuurlijk als NKRI-ambassadeur niet openlijk uiten. ------------------------------------------------- Om te kijken wat Molukkers in Nederland met Habibie kunnen beginnen is het logisch om met hem te praten. Alleen zo kan hij een reëel beeld krijgen van de Molukse gemeenschap in Nederland en haar loyaliteit aan het RMS-ideaal. Misschien kan hij op deze wijze SYMPATHIE VOOR HET RMS-IDEAAL ONTWIKKELEN, als een ideaal dat voor hem als ORANG SULAWESI (hij is een Makassaar) passend zou kunnen zijn. En misschien kan hij dan de Indonesische regering overtuigen, dat er een beter staatkundig alternatief voor de NKRI kan zijn, waarin ook plaats is voor de verwezenlijking van het RMS-ideaal. ------------------------------------------------- NKRI en RMS kunnen niet samengaan, maar voor de NKRI is gemakkelijk een beter alternatief te bedenken. VOOR HET RMS-IDEAAL BESTAAT ER GEEN BETER ALTERNATIEF. Het Molukse volk moet vrij in eigen land kunnen leven. Dat zal dan ook in de “goede en constructieve” gesprekken met de Indonesische ambassadeur vast gehouden moeten worden, ook als die ambassadeur toevallig Habibie heet. ------------------------------------------------- Maar dat zal alleen tot een succes kunnen leiden als het Molukse volk eendrachtig haar vrijheidswil naar voren brengt. Daarvoor is nodig de saamhorigheid van de Molukse gemeenschap in Nederland. Als die er al niet is komt de geloofwaardigheid van de Molukse politieke boodschap in gevaar. ------------------------------------------------- De confrontatie met ambassadeur Habibie geeft hiervoor een HISTORISCHE KANS. In feite is het op het politieke toneel verschijnen van Habibie EEN TEST VOOR HET MOLUKSE VOLK. De Molukse gemeenschap kan zo iets wezenlijks doen voor het Molukse volk in Tanah Air Maluku; ze kan laten zien dat ze in staat is om met één mond naar buiten te spreken. -------------------------------------------------- In het interview is dat gedaan door John Wattilete van de RMS-Regering en Wim Manuhutu voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Naar ons (bescheiden) oordeel heeft dat goed gewerkt. Alleen had de RMS-woordvoerder nog wel kunnen beklemtonen, dat de onzichtbaarheid van de RMS tijdens de kerusuhan in elk geval betekent dat de RMS niet bij de kerusuhan betrokken is geweest; en dit als bewuste bijdrage tot de oplossing van het conflict. Aanval is altijd de beste verdediging. --------------------------------------------------- Langs deze weg zou de structuur van de Molukse politiek verder uitgebouwd kunnen worden, waarin het politieke leiderschap de steun krijgt van het volk, en op een geloofwaardige wijze door het volk gecontroleerd kan worden, met dien verstande dat controle door een donateurelite onvoldoende is. --------------------------------------------------- Daarmee moeten we nu als Molukse Gemeenschap in Nederland ernst maken, om de verwezenlijking van het RMS-ideaal (Maluku Merdeka) een paar flinke stappen dichterbij te brengen. --------------------------------------------------- In elk geval: als Junus Habibie op een geloofwaardige wijze hart heeft voor het Molukse volk, dan moet het Molukse volk daar op een constructieve wijze gebruik van maken. Dan moeten we hem overtuigen dat verwezenlijking van het RMS-ideaal ook Indonesië ten goede komt. ---------------------------------------------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) --------------------------------------------------- Secr. Gerakan Maluku.