18.9.06

Botbrief

RMS-regering in ballingschap P/a Asingaborg 39 1082 SC Amsterdam --------------------------------------------------- Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken T.a.v.Minister dr.B.R.Bot Postbus 20061 2500 EB DEN HAAG --------------------------------------------------- Rotterdam, 12 september 2006 --------------------------------------------------- Betreft: uitlatingen J.E.Habibie --------------------------------------------------- Excellentie, ---------------------------------------------------- Op donderdag 7 september 2006 heeft de toekomstige ambassadeur van de Republiek Indonesië, de heer J.E.Habibie, in het programma Netwerk een aantal onthutsende uitspraken gedaan, waarvoor wij uw aandacht vragen. ----------------------------------------------------- Allereerst heeft de heer Habibie te kennen gegeven, dat hij het aan de orde stellen van schendingen van mensenrechten, waarvan in Indonesië in het bijzonder in West-Papua en de Molukken op grote schaal sprake is, kwalificeert als “zaniken”. Het spreekt voor zich, dat dit standpunt van de heer Habibie verwerpelijk is. U zult het met ons eens zijn, dat eerbiediging van de mensenrechten in een democratische rechtsstaat voorop dient te staan. ------------------------------------------------------ In dezelfde uitzending heeft de heer Habibie voorts gemeend de RMS-strijd te moeten kwalificeren als zijnde een enkel in Nederland levend streven, waarvoor in de Molukken in het geheel geen steun is te vinden. Ook met deze uitlating getuigt de heer Habibie over weinig besef van de werkelijkheid te beschikken. Ter staving van de volstrekte onjuistheid van de opvatting van de heer Habibie volstaan wij met te verwijzen naar het feit, dat in de achterliggende jaren enkele honderden RMS-aanhangers zijn gearresteerd. Nadat zij zijn gearresteerd is het merendeel gemarteld en zijn velen van hen tot langdurige vrijheidsstraffen veroordeeld. Enkele tientallen RMS-aanhangers verblijven thans nog onder erbarmelijke omstandigheden in gevangenschap. Zij zitten gedetineerd in gevangenissen op Ambon en Java. ------------------------------------------------------- In de afgelopen jaren hebben leden van de Zuid-Molukse regering in ballingschap meerdere gesprekken gevoerd met de vorige Indonesische ambassadeur de heer Muhammad Jusuf. Deze gesprekken hebben een basis gelegd voor een door beide partijen gewenste dialoog teneinde tot een oplossing te komen van het tussen de Republiek Indonesië en de Republiek der Zuid-Molukken bestaande conflict. Het is in het licht van het vorenstaande bijzonder betreurenswaardig te noemen, dat de toekomstige ambassadeur middels het doen van volkomen ongenuanceerde uitspraken over de mensenrechten en het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk, een bom heeft gelegd onder de lopende constructieve dialoog. Een dialoog, die juist dankzij de inzet van de vorige ambassadeur, gestalte heeft gekregen. -------------------------------------------------------- Wij kunnen u verder zeggen, dat wij intussen hebben moeten ervaren dat een groot gedeelte van de Molukse gemeenschap zeer is geschokt door de uitlatingen van de heer Habibie. Hierdoor dreigt een verscherping van de relatie tussen de Molukse gemeenschap en Indonesië, met name de Indonesische ambassadeur in Nederland, te ontstaan. De gevolgen hiervan zijn op dit moment niet te voorspellen. Ook om deze reden zijn de uitspraken van de heer Habibie zeer spijtig te noemen. --------------------------------------------------------- Gelet op het vorenoverwogene verzoeken wij U uw Indonesische ambtsgenoot alsmede de heer Habibie in het bijzonder, er op te wijzen dat de door hem gedane uitspraken niet slechts volkomen onjuist zijn te noemen, maar tevens ook indruisen tegen de basis principes van een democratische rechtsstaat. Het zou goed zijn indien de heer Habibie blijk geeft van het feit, dat hij beseft dat zijn uitspraken haaks staan op de werkelijkheid en dat hij gelet hierop zijn uitlatingen herziet. ---------------------------------------------------------- Wij vragen U tevens met klem aandacht te vragen voor de tientallen RMS-aanhangers, die thans in gevangenschap verkeren. Wij verzoeken U de vrijlating van deze gevangenen te bepleiten. Daartoe bestaat thans, gelet op de uitspraak van de heer Habibie die beweert dat de RMS geen enkel draagvlak heeft in de Molukken, alle reden. Immers het ontbreken van een RMS-basis in de Molukken valt niet te rijmen met het arresteren, martelen en veroordelen van talrijke RMS-sympathisanten in de Molukken tot langdurige vrijheidsstraffen. Gedetailleerde gegevens met betrekking tot de RMS-gevangenen treft u separaat aan. ----------------------------------------------------------- De RMS-regering in ballingschap hecht er voorts aan te benadrukken, dat zij de dialoog welke in gang is gezet met vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië, op basis van respect voor elkaars standpunten, hoopt te kunnen voortzetten. Zij nodigt de heer Habibie daartoe van harte uit. ----------------------------------------------------------- Wij verzoeken u dringend de opgemelde opmerkingen en verzoeken onzerzijds onder de aandacht van de Indonesische regering, en wel de heer Habibie in het bijzonder, te brengen. ------------------------------------------------------------ In afwachting van uw berichten, verblijven wij. ------------------------------- Met de meeste hoogachting, ------------------------------- De RMS-regering in ballingschap ------------------------------- Drs.F.L.J.Tutuhatunewa.