4.1.07

Minister Bot kritisch tegenover het Indonesische Leger.

Minister Bot kritisch tegenover het Indonesische Leger. (Dutch Minister of Foreign Affairs dr. Ben Bot criticizes the Indonesian Army) -------------------- Groningen, 2-1-2006 -------------------- Het bezoek van Minister Bot aan Indonesië is achter de rug en hij heeft de Kamer verslag gedaan. De groeiende samenwerking tussen Nederland en Indonesië zal gedocumenteerd worden in een LETTER OF INTENT, waar de ministers Bot en Wirajuda in hun gesprekken de basis onder gelegd hebben. Beloftes zijn gedaan voor hulp allerlei gebied, en samenwerking op het gebied van recht en mensenrechten. Op zich prima en ook geen nieuws. ---------------------- Dat de Indonesische Regering wel positief reageert op aanzetten uit het Westen blijkt wel uit het lopende democratische proces in Atjeh. Ook is Indonesië bereid om te praten over afschaffing van de doodstraf. Als de executie van de drie van Poso de laatste zou zijn in Indonesië, hoe onrechtvaardig ook, dan is het nog enigszins te verteren. ---------------------- Op één bepaald punt is het Indonesische standpunt zelfs geloofwaardiger dan dat van het Westen, namelijk op het punt van de Kernenergie in Iran. ---------------------- Maar het belangrijkste punt in het verslag is toch de kritische houding van beide ministers tegenover de TNI. Het beleid is: de politie versterken en het leger onderwerpen aan het civiele bestuur. Deze houding komt tot uiting op twee punten: ---------------------

1) Over de positie van de Christenen op Sulawesi wordt gezegd, dat die nu aan het verbeteren is door de inzet van de politie, en nadrukkelijk NIET door het leger. Dit is ook zo door min. Wirajuda gezegd. 2) In verband met de korvettenkwestie heeft Min. Bot in elk geval uitdrukkelijk zijn zorg uitgesproken over de rol van het leger, en minister Wirajuda heeft hierover ook geruststellende woorden gesproken. --------------------

Maar het is allemaal te vaag en te mager. Over de Zaak Munir zegt Min. Wirajuda dat er nu door Pres. Susilo een nieuwe commissie aan het werk is gezet, maar uit niets blijkt dat Min. Bot er weet van heeft dat deze commissie al lang weer omstreden is. --------------------

En hoe staat het met de Zaak Sander Thoenes? Er is geen enkel teken dat deze zaak nog serieus in behandeling is. Zo gaat Indonesië te werk: zaken zolang laten slepen dat de aandacht van de buitenwereld verslapt. --------------------- Niet alleen op het punt van de rol van de TNI (onder anderen het gebruik van korvetten), maar ook in deze mensenrechtenzaken is scherp toezicht op Indonesië erg noodzakelijk. Er is wel gesproken over gevangenen in Indonesië, MAAR IS ER OOK GESPROKEN OVER DE MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN? Dat blijkt nergens uit. --------------------- De Molukse politiek moet alert blijven om de Indonesische regering bij de (hervormings-)les te houden. Heel concreet. Want dit is toch de enige mogelijke basis voor het politieke streven naar Vrijheid van het Molukse Volk. Niet zelf met militair geweld dreigen, maar aantonen dat de TNI geen recht van bestaan heeft en dat Molukkers zelf in staat zijn om voor hun veiligheid te zorgen. ---------------------- Dit is een punt waar er zo langzamerhand een stukje ontvankelijkheid voor aan het groeien is bij de Nederlandse en Indonesische regering. Niet alleen een noodzakelijke taak voor de Molukse politieke, maar ook meer en meer een haalbare zaak. ---------------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) ---------------------- Secr. Gerakan Maluku. -------------------- Bijlage: Twee Citaten uit Verslag Minister Bot over zijn Bezoek aan Indonesië, 16-19 Dec. 2006. -------------------- *Over Positie Christenen in Midden-Sulawesi: -------------------- Ik heb de Nederlandse zorgen overgebracht over de situatie van christenen in Centraal-Sulawesi. Minister Wirajuda gaf aan dat hij deze zorgen deelt, maar dat de situatie onder meer door het optreden van de politie (en niet het leger) een stuk stabieler en rustiger was geworden. Hij beaamde dat er sprake was van sektarisch geweld waarbij het ging om relatief kleinschalige incidenten. --------------------- *Over Levering Korvetten aan Indonesië: --------------------- Zoals met de Kamer besproken tijdens het Algemeen Overleg inzake de levering van korvetten, heb ik mijn collega deelgenoot gemaakt van de zorgen die er leven in Nederland over de rol van de strijdkrachten in Indonesië (hervorming van de veiligheidssector, betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten, military businesses). Minister Wirajuda stelde dat een belangrijke ontwikkeling was dat de strijdkrachten nu zonder enige twijfel ondergeschikt zijn aan het civiele bestuur. Ook de sterkere rol van de politie bij het bewaken van de binnenlandse orde en veiligheid zag hij als een verworvenheid. ---------------------- Bron: Correspondentie met St.DDET ; KAMERBRIEF INZAKE VERSLAG BEZOEK INDONESIË, D.D. 16-19 DECEMBER 2006.