22.8.07

Lotsverbondenheid Terroristen en RMS-ers.

Contents: --------------- 1. The common Fate that Terrorists and RMS share (Secr. Gerakan Maluku) 2. Eleven Terrorists going to be transferred to Nusakambangan Island; Maluku Press, Translation SGM) 3. Eleven Terrorists being transferred to Nusakambangan; RMS-Activists wil follow (Radio Baku Bae; Transl. SGM) ------------- Lotsverbondenheid Terroristen en RMS-ers. (The Common Fate that Terrorists and RMS share) -------------- Groningen, 20-8-2007 -------------- In Indonesië wordt er alles aan gedaan om het Terrorisme en de RMS op één hoop te gooien. Het meest uitgesproken gebeurt dat in kringen van de radicale islam. De familie van de terrorist Ongen Pattimura huldigt het standpunt dat er in Maluku terrorisme moet zijn, omdat er separatisme is. ---------------- Indonesische autoriteiten wringen zich in allerlei bochten om uit te stralen dat separatisme en terrorisme tot dezelfde categorie behoren. RMS-activisten worden door anti-terrorisme politie-eenheden opgepakt en ondervraagd, er worden even hoge straffen in het vooruitzicht gesteld, en nu worden extra bewakingsmaatregelen aangekondigd voor beide groepen tegelijk: transportatie naar het Indonesische Duivelseiland NUSAKAMBANGAN en versterking van de Nania-gevangenis op Ambon. ---------------- Opvallend in onderstaande berichten is dat er speciaal voor de toekomstige RMS-gevangenen toegewerkt wordt naar het voldoen aan de hoogste bewakingseisen. ---------------- De Molukse pers is gelukkig objectiever door in elk geval een strikt onderscheid aan te brengen tussen terroristen en RMS-ers. ---------------- Het wachten is nu op wat de rechter doet. --------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. --------------- Elf Terroristen worden naar Nusakambangan overgeplaatst. (Eleven terrorists going to be transferred to Nusakambangan Island) ---------------- Onbekend; 17-8-2007 ---------------- Ambon: ------------------ Elf gedetineerde terroristen, waarvan respectievelijk zeven in de Gevangeneninrichting Klas II Ambon, en vier die in het Huis van Bewaring van Waiheru vastzitten, zullen met spoed worden overgeplaatst naar de Gevangenis "HET WITTE ZAND" op het Eiland Nuskambangan. Dit is in een verklaring gezegd door de Directeur van de Gevangenis Klas II in Ambon, Fernando Kloer, na afloop van de plechtigheid, waarbij strafkorting is toegekend aan strafgevangenen. Dit heeft plaatsgevonden op vrijdagmiddag in de Gevangenis Klas II, Nania – Ambon. ----------------- Behalve deze elf gedetineerde terroristen zullen alle RMS-gevangenen, die betrokken zijn geweest bij het incident, dat op 29 juni 2007 heeft plaatsgevonden op het hoogtepunt van de HARGANAS-herdenking op het Merdeka Plein in Ambon, en die gevonnist zullen worden met een straf van meer dan vijf jaar, eveneens naar Nusakambangan worden overgeplaatst. Dit als tenminste het vonnis definitief is. Dit zal met name gelden voor recidivisten, die al eerder gevangen gezeten hebben. ------------------ De vier gedetineerde terroristen in Waiheru die naar Nusakambangan zullen worden overgeplaatst, zijn op dit moment in afwachting van hun hoger beroep. Onder hen is Ustad Mohammad Arsyad, wiens zaak op dit moment behandeld wordt op de rechtbank van Ambon. Volgens Fernando is er geen aanleiding om de overplaatsing van deze gevangenen naar Nusakambangan nu niet door te laten gaan, het gevangen houden van hen in Nania, Ambon zou weer nieuwe problemen met zich mee kunnen brengen. ----------------- Het programma voor de overplaatsing zal gecoördineerd worden de Gouverneur van Maluku en de Kapolda Maluku. Fernando voegt hier in verband met de zeven gedetineerde terroristen in Nania nog aan toe, dat ze een speciale bewaking krijgen en dat ze zelfs worden vastgehouden in een aparte ruimte. ------------------ In verband met de opname van nieuwe RMS-gevangenen in Nania wordt er op dit moment een cellencomplex klaargemaakt, die de kwalificatie benadert van SUPER MAXIMALE VEILIGHEID. En om de begeleiding en bewaking van de strafgevangenen te maximaliseren, zal hij voorstellen om rondom een dubbele muur te bouwen, wat ons eraan herinnert, dat de Gevangenis in Nania op dit moment slechts door een enkele muur omgeven is, die vier meter hoog is, en dat is kennelijk zeer gevaarlijk, want dat maakt het de gevangenen mogelijk om te vluchten. ------------------ De situatie hier is geheel verschillend met die van Huizen van Bewaring en gevangenisgebouwen elders in Indonesië. Ook is het aantal bewakers van zeven, dat de standaard is tegenover een maximum van 16, nog niet verhoogd, en het aantal vuurwapens is beperkt. En dat terwijl hij al herhaaldelijk verzoeken heeft ingediend ter verhoging van het aantal vuurwapens, maar daar is nog niet positief op gereageerd. -------------------- Bron: www.maluku.pagina.nl –Forum; 11 TAHANAN TERORIS AKAN DIPINDAKAN KE NUSA KAMBANGAN. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. --------------- Elf Terroristen naar Nusakambangan overgeplaatst, RMS-ers volgen. (Eleven Terrorists being transferred to Nusakambangan, RMS-Activists will follow) --------------- Radio Baku Bae, 18-8-2007 ---------------- Reporter: Dian N. Peswarissa. ---------------- Ambon: ----------------- 11 gevonniste terroristen, die op dit moment gevangen zitten in de Gevangenis Klas II A(Nania, SGM) en in het Huis van Bewaring Waiheru, Ambon, zullen met spoed naar de gevangenis van Nusakambangan worden overgeplaatst. Dit is op vrijdag 17-8-2007gezegd door de Directeur van de Gevangenis Klas II A, Ambon, Fernando Kloer. ---------------- "De Gedetineerde terroristen, die hier (Gevangenis Klas II A, red) zijn zeven in getal. Terwijl het aantal gedetineerde terroristen in Waiheru vier in getal is. Maar alle vier zullen eerst overgeplaatst worden naar hier (Nania) en vervolgens naar Nusakambangan. Er is geen enkele reden meer om hen hier te houden. Dit hier is niet de juiste plaats voor hen. Wij zullen deze zaak goed coördineren met de Gouverneur en het Hoofd van Politie (KAPOLDA) van Maluku", onthulde hij. ------------------- De gedetineerde terroristen krijgen volgens hem ook een speciale bewaking en daartoe worden ze apart ondergebracht, gescheiden van de andere gevangenen. -------------------- Behalve de gedetineerde terroristen zullen ook de degenen die verdachten zijn in het 'wilde dans'-incident, die op het herdenkingsdag van de HARGANAS, op 29 juni jongsleden j.l.,de RMS-vlag gevoerd hebben, worden overgeplaatst naar Nusakambangan. ------------------- "Als ze een straf krijgen van boven de vijf jaar cel, dan zullen ze naar Nusakambangan worden overgeplaatst. Dat geldt in het bijzonder voor de recidivisten. Ik hen op de gedetineerdenlijsten al gezien dat er onder hen zijn die hier al eerder gevangen gezeten hebben. Inclusief Simon Saiya", zei hij met klem. --------------------- Bron: www.radiobakubae.com ; 11 TAHANAN TERORIS AKAN DIPINDAHKAN KE NUSAKAMBANGAN, RMS MENYUSUL. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku