13.5.06

Atjehers herdenken RMS-Proclamatie.

Atjehers herdenken RMS-Proclamatie. (Acehans commemmorate RMS-Proclamation) --------- Groningen, 11-5-2006 ----------- Na 56 jaar herdenking van de RMS-Proclamatie is in Nederland het enthousiasme verflauwd, heeft de teleurstelling toegeslagen en het volk is moe van de strijd. Dringende verzoeken van de RMS-leiders in Tanah Air Maluku worden beantwoord met een show van passiviteit. We weten nauwelijks meer hoe we RMS-strijd weer op de been kunnen krijgen. -------- Toch zegt de Vice-President van de RMS-Regering i.B. mr. J. Wattilete: "Een vrij Maluku is dichterbij dan ooit". En je kunt zeggen wat je wilt, maar hij spreekt geen onzin. Alle tekenen wijzen in die richting. De RMS-vlag wordt officieel gehesen in Vanuatu-Pacific, en de RMS-Proclamatie wordt nu ook herdacht door onze moslimvrienden in de strijd, de Atjehers. ---------- Zie onderstaande bijdrage van een leider van de Atjehse vrijheidsstrijd. De schrijver gebruikt Indonesische bronnen, waarin overigens de feiten wel schijnen te kloppen. Wel is het opvallend, dat zijn verhaal helemaal toegespitst is op dr. Chr. Soumokil. De Zuid-Molukken Raad, die in de Proclamatietekst zo’n centrale rol speelt, komt er niet aan te pas. Dat zou wel eens aan de bron kunnen liggen. ------------ In het artikel wordt duidelijk hoe perfect de timing van de RMS-Proclamatie is geweest. De bewondering van de Atjehse schrijver voor dr. Soumokil straalt af van zijn artikel. Maar leest U het alstublieft zelf maar. Selamat Berdjuang, --------------- FEITEN, BEWIJZEN EN GESCHIEDENIS VAN DE ANNEXATIE DOOR SOEKARNO VAN DE RMS, DIE ALS DEEL VAN DE DEELSTAAT OOST-INDONESIË GEPROCLAMEERD IS OP ------------------ 25-4-1950. Stockholm-Zweden; 25-6-2006 Van: Ahmad Sudirman Bismillaahirrahmaanirrahiim (In de Naam van Allah de Goedertierene). Assalamu’alaikum wr wbr (Vrede zij met U). ------------------- EEN ONDERZOEKSACTIE NAAR DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN, DIE HAAR ONAFHANKELIJKHEID VAN DE DEELSTAAT OOST-INDONESIË HEEFT GEPROCLAMEERD OP 25 APRIL 1950, EN DIE VERVOLGENS DOOR DE RI-JAVA-JOGJA ONDER DE VOET IS GELOPEN. ---------- Op deze dag, 25 April 2006, heeft het Hoofd van Politie van de Republiek Indonesië, Generaal van Politie Sutanto, zijn ondergeschikten de opdracht gegeven om Ambon te beveiligen, en om RMS-vlaggen op te speuren, en waar nodig neer te halen, zoals die is aangebracht tegen de muur van het Algemene Ziekenhuis Dr. Haulussy in Kudamati, Ambon, en die is gehesen in de Leeuwensteeg (Lorong Gang Singa) in Belakang Soya, Ambon-Stad. ---------- Zeker weten, dat mensen die de geschiedenis niet goed kennen en niet weten waarom precies de RMS op 25-4-1950 is geproclameerd, in slaap gesust worden door de muziek van de geschiedschrijving à la Soekarno en zijn unitaristische kliek van de RI-Java-Jogja. --------- Hieronder zet Ahmad Sudirman nog eens een korte beschrijving op papier over de geschiedenis van de Zuid-Molukken, die op 25-4-1950, als Gewest van de Deelstaat Oost-Indonesië(NIT) van de Verenigde Staten van Indonesië(RIS) door Dr. Chr. Soumokil is geproclameerd tot Republiek der Zuid-Molukken(RMS). --------- Wij hopen dat wij met deze RMS-geschiedenis in een notendop meer duidelijkheid kunnen verschaffen, en de ogen kunnen openen voor die dingen die door Soekarno en zijn unitaristische RI-Java-Jogja-aanhangers zijn uitgehaald, en waarover ze het Ambonese volk en de andere volkeren in het Nusantara-gebied, zand in de ogen hebben gestrooid. ----------- Het is duidelijk te zien dat tot op dit moment van de zijde van President Susilo Bambang Yudhoyono nog steeds hetzelfde politieke beleid gevoerd wordt, met name op het gebied van orde en veiligheid, als dat al door Soekarno in het verband van de RIS en de RI is gevoerd, met name het opslokken en annexeren van de deelstaten van de RIS, op basis van de Noodwet Nr. 11, 1950, inzake de Wijziging van de Federale RIS-structuur, welke noodwet is afgekondigd op 8-3-1950. ----------- Welnu, deze wet Nr. 11, 1950, is door Soekarno als President van de RIS gebruikt als een middel om de deelstaten van de RIS, waaronder de Deelstaat Oost-Indonesië(NIT), waar het Gewest Zuid-Molukken deel van uitmaakte, in te pikken en te annexeren. ----------- De Deelstaat Oost-Indonesië is in het leven geroepen op 15 juli 1946, op de Conferentie Malino, in Zuid-Sulawesi, waaraan werd deelgenomen door afgevaardigden van de gewesten West-Kalimantan, Zuid-Kalimantan, Oost-Kalimantan, Bangka-Billiton, Riouw, Zuid-Sulawesi, Minahassa, Menado (zonder Minahassa), Bali, Lombok, Timor, Sangihe-Talaud, Noord-Molukken, Zuid-Molukken, Papua. Op de Conferentie is er gesproken over de planning van de vorming van staten, die deelstaten zouden moeten worden van een federale staat(Bron: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 103). Daarna werd er ter uitwerking van de besluiten van de Malino Conferentie, op 24-12-1946 in Den Pasar, Bali, een vervolgconferentie gehouden, die bekend staat als de Den Pasar Conferentie. Op de Den Pasar Conferentie is de Deelstaat Oost-Indonesië(NIT) opgericht, en als President van Oost-Indonesië werd toen Sukawati aangenomen. (Bron: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 129). ----------- Daarna werd de NIT als een soevereine staat, waarvan ook het Gewest Zuid-Molukken deel uitmaakte, door de RI erkend op 22-1-1948 als het resultaat van het Akkoord van Linggadjati van 25-3-1947, dat ondertekend was door Sutan Sjahrir, Mr. Mohahammed Roem, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, A.K. Gani. Prof. Schermerhorn, Dr. Van Mook en van Poll. In dit akkoord werd de RI als deelstaat opgenomen; de RI bestond de facto uit de gebieden Sumatra, Java en Madoera. De RI en Nederland zou dan samen aan de staatkundige opbouw van de Verenigde Staten van Indonesië gaan werken, onder de naam RIS, met de RI als een van de deelstaten. De RIS en Nederland zouden ook een Indonesisch-Nederlandse Unie oprichten, met de Koningin van Nederland aan het hoofd. (Bron: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara, 1986, hal. 119, 138, 174). -------- Vervolgens heeft op 18-2-1948, in het kader van de samenwerking tussen de twee staten (NIT en RI, SGM), een parlementaire missie van de NIT onder leiding van de parlementsvoorzitter Arnold Mononutu, Jogjakarta bezocht, waar zij werd ontvangen door de President van de RI, Soekarno. ----------- Op 14-12-1949 heeft op het adres Pengangsaan Timur 56, Jakarta, de ondertekeningplechtigheid van de RIS-Grondwet plaatsgevonden door afgevaardigden van de 16 deelstaten van de RIS, en op 27-12-1949 hebben Koningin Juliana, Premier Willem Drees en de Minister van Overzeese Gebiedsdelen Luitenant A.M.J.A Sassen enerzijds, en de voorzitter van de RIS-delegatie, Mohammed Hatta anderzijds, hun handtekeningen gezet onder het document van de erkenning van de RIS door Nederland. Dit is gebeurd op een officiële plechtigheid ter erkenning van RIS(Bron:30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251). --------- Welnu, en vanaf deze datum 27-12-1949 is Soekarno begonnen om via allerlei tactieken en strategieën de deelstaten van de RIS via de bek van de RI-staat, oftewel de RI-Java-Jogja, op te slokken en te annexeren. ---------- Zoals hierboven reeds uiteengezet, gebruikte Soekarno als juridische basis hiervoor de Noodwet Nr. 11, 1950, inzake de Wijziging van de Staatstructuur van de RIS. Deze wet werd door Soekarno gebruikt als een middel om de deelstaten van de RIS op te slokken en te annexeren, waaronder de deelstaat NIT, waar het Gewest Zuid-Molukken deel van uitmaakte. ---------- Het is duidelijk dat Dr. Chr. Soumokil, de voormalige Procureur-Generaal van de NIT lucht kreeg van deze tactieken en strategieën van inpikken en annexeren van de deelstaten van de RIS. Op 25 april 1950 proclameerde dr. Chr. Soumokil in Ambon de Republiek der Zuid-Molukken. En scheidde zich af van de RIS-deelstaat, de NIT. -------- Het is dus duidelijk dat anderhalve maand na de inwerkingtreding van de Noodwet Nr. 11, 1950, inzake de Wijziging van de Staatsstructuur van de RIS op 8-3-21950, Soumokil op 25-4-1950 in Ambon de Republiek der Zuid-Molukken heeft geproclameerd, los van de RIS-deelstaat NIT. ---------- En het is uiteindelijk, op19-5-1950, echt de waarheid gebleken, dat de NIT opgeslokt is door de bek van de RI-staat, oftewel de RI-Jawa-Jogja. Dat is aan het licht gekomen tijdens een overleg van de NIT met de Deelstaat Oost-Sumatra, die in deze zaak een afvaardiging naar de Federale RIS-Regering gestuurd om zich tegenover de RI-Regering op te stellen. --------- Alleen waren al vóór de annexatie van de NIT door de RI door Soumokil op 25-4-1950, de Zuid-Molukken bevrijd, en was het gewest nu een staat met de naam Republiek der Zuid-Molukken, die onafhankelijk was van de RIS-deelstaat NIT. -------- Maar van de zijde van Soekarno en de RIS/RI, werd de bevrijding van de Zuid-Molukken op 25-4-1950 door Soumokil, waardoor de RMS-staat onafhankelijk werd van de RIS-deelstaat NIT, gezien als opstandig gedrag tegen de RIS. ----------- De volgende stap die door Soekarno werd gezet was op 14-7-1950, een maand voordat de RIS werd ontbonden en werd omgevormd tot RI-Java-Jogja, de Indonesische Eenheidsstaat(NKRI). Hij stuurde toen het Indonesische leger(ABRI/TNI) naar de Molukken, die landden bij Laha, op Buru, Tanimbar, de Kei Eilanden en Aru om de troepen van Soumokil te bestrijden. In het begin van de maand november 1950 viel Ambon in handen van het Indonesische leger. Dit gebeurde op bevel van Soekarno uit naam van de RIS/RI.( Bron:30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 38). --------- Hoewel Ambon al in handen van Soekarno met zijn ABRI/TNI gevallen was, zetten de volgelingen van Soumokil de strijd voort in de vorm van een guerilla, tot 2-12-1963 Soumokil op het eiland Ceram gevangen genomen werd en op 21-4-1964 berecht door een Speciaal Hoger Militair Gerechtshof, en veroordeeld tot de doodstraf (Bron:30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 239). ---------- Hieruit is duidelijk te zien dat Soekarno met zijn RIS het Gewest Zuid-Molukken heeft geannexeerd, maar dat het Gewest Zuid-Molukken zich op 25-4-1950 onafhankelijk heeft verklaard van de (Deel-) staat Oost-Indonesië, een paar weken voordat de annexatie van de NIT door de RI met handtekeningen werd bevestigd, namelijk op 19-5-1950. Waar is het Recht op Zelfbeschikking van Gewesten binnen de NIT gebleven, zoals gegarandeerd door de Den Pasar Conferentie? ------------------------ Dus juridisch gezien is het heel duidelijk dat Soekarno met zijn RI ofwel RI-Java-Jogja de RIS heeft gebruikt als een middel om het Gewest Zuid-Molukken te in te pikken/annexeren, terwijl dit gewest al de jure en de facto zelfstandig was, onafhankelijk van de RIS-Deelstaat NIT. ------------- Welnu, met bovenstaande uitleg is het logisch dat wij hopen dat het hele Ambonese volk, maar ook de hele bevolking van de RI, zich niet langer laat bedriegen met inhoudloze verhaaltjes en liedjes over de heldendaden van Soekarno, die nog steeds in ere worden gehouden om de bevolking van de RI te laten horen, die al zo erg in slaap gewiegd is met de giftige verhalen van het soort Soekarno en zijn RI-Java-Jogja, dat zich verstopt heeft achter de RIS. ----------------- Voor hen die hierover hun mening willen geven, stuurt U die alstublieft naar het mailadres: ahmad@dataphone.se , zodat ik daar ook kennis van kan nemen, en voor hen die tijd hebben om mijn artikelen te lezen, die betrekking hebben op het Islamitische Kalifaat(Transnationale Islamitische Staat met Syriah, SGM) en de wetten van Medina, raadpleegt U dan alstublieft de website: www.dataphone.se/~ahmad . -------------- Alleen aan Allah vragen wij hulp en ondersteuning; Alleen aan Allah vragen wij om ons de weg te wijzen. Wassalam (De hartelijke Groeten) Ahmad Sudirman. -------- Bron: www.ambon.com ; FAKTA, BUKTI & SEJARAH SOEKARNO MENCAPLOK RMS YANG DIPROKLAMASIKAN 25 APRIL 1950 YANG SETERUSNYA DITELAN RI-JAWA-YOGYA.