25.2.06

Rechtszitting Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS voor het Gerecht van Ambon,

en de mishandelingen van twee activisten door NKRI-organen. ------------------------------ Ambon, 24-2-2006 ------------ INFORMATIE van het Dagelijks Bestuur van het Front voor de Soevereiniteit(FKM) van Maluku voor de Republiek der Zuid-Molukken(RMS). ------------ Onderwerp: Rechtszitting Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS voor het Gerecht van Ambon, en de mishandelingen van twee activisten door NKRI-organen. ------------ Op 16 en 17 januari jongsleden heeft een rechtszitting voor het Gerecht van Ambon plaatsgevonden in de zaak van de Voorzitter van Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS, Semmy Waileruny, met als agendapunt het verhoor van politiegetuigen. Het zittingsrooster van de Rechtbank van Ambon geeft aan dat er in de zaken van een tweetal activisten en van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS een zitting zou plaatsvinden op 23-2-2006. Na te zijn afgehaald van het Huis van Bewaring in Waiheru en van de Gevangenis in Nania onder begeleiding van een peloton Mobiele Brigade, die voor assistentie naar Maluku zijn gehaald, werden ze naar de Rechtbank in Ambon gebracht. Daar werden ze in een politiecel opgesloten, maar er heeft geen rechtszitting plaatsgevonden, omdat die zonder reden voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De twee activisten zijn Johny Noya en Marlon Lambatir. Deze twee zijn voor het gerecht gedaagd omdat ze op 19-8-2005 de RMS-vlag hebben gehesen op de afrastering van het terrein van het Kantoor van de Gouverneur van Maluku. Ook al stelt hun daad blijkbaar niet veel voor, toch is het duidelijk dat dit een protest is dat verband houdt met de vaststelling van de datum van 19 augustus 2005 als de 60-ste verjaardag van de Provincie Maluku van de Eenheidsstaat Indonesië(NKRI). Dit besluit van de volksvertegenwoordiging van de Provincie Maluku en de Regering van de Provincie Maluku is feitelijk volksverlakkerij, het verdraaien van de historische feiten, en het toont aan hoe laag de moraal is van alle leden van het Provinciale Parlement van Maluku, van de Gouverneur van Maluku en van Regering van de Provincie Maluku. Het besluit om de datum 19-8-2005 als de 60-ste verjaardag van de Provincie Maluku in de Indonesische Eenheidsstaat in te voeren is misdadig besluit, want: 1.) De NKRI is pas opgericht in de vorm van een proclamatie door Soekarno op 15-8-1950, de toenmalige president van de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië(RIS). 2.) De Republiek Indonesië(RI), waarvan de onafhankelijkheid geproclameerd is op 17-8-1945, bestond slechts uit de volgende gebieden: de Residentie Jokjakarta en een deel van het District Jakarta. 3.) Maluku was een provincie binnen de Staat Oost-Indonesië(NIT), die op 23-12-1946 bevrijd is; het soevereiniteitsgebied van de NIT bestond uit Maluku, Sulawesi, de Kleine Soenda Eilanden en Bali. 4.) Behalve de RI en de NIT waren er nog de soevereine staten Borneo, Pasundan, Oost-Sumatra, enzovoort, die allen op gelijke wijze onder het internationale recht vielen. 5.) Op grond van de verschillende Akkoorden, namelijk die van Linggardjati, Renville, Van Royen-Roem en vervolgens de Ronde Tafel Conferentie in Den Haag op 27-12-1949, hebben deze staten zich verbonden binnen het staatsverband van de RIS, waarbinnen de RIS-Grondwet de legitieme basis was. 6.) De RMS is een staat, die op wettige wijze geproclameerd is op 25-4-1950, en daarbij uit het statenverband van de NIT en van de RIS uittrad, omdat de NIT en de RIS niet langer meer hun verplichtingen nakwamen tegenover de reeds onderling overeengekomen grondprincipes, en zich in feite niet meer hielden aan de bepalingen van het internationale recht. De onafhankelijke RMS-staat bestond al drie maanden en twintig dagen, en toen pas werd de NKRI uitgeroepen. 7.) Soekarno heeft de Grondwet van de RIS, de wettelijke bepalingen van de grondleggers ervan, en de internationale wettelijke regelingen geschonden, hij heeft het grondgebied van de verschillende volkeren geroofd, en nu heeft hij op schaamteloze wijze ook nog het leger gestuurd om het Molukse Vaderland te verwoesten, te annexeren en te bezetten, en het Molukse volk te doden en in ellende te laten leven, terwijl de natuurlijke rijkdommen volledig uit Maluku worden weggeroofd. Om dezelfde reden als de beide genoemde strijders is ook Frangky Sahertian gevangen genomen; hij zit op dit moment vast bij de Gewestelijke Politie(POLDA) Maluku. Hij is vastgezet vanwege een protestactie door het hijsen van de RMS-vlag, precies op het tijdstip dat het Parlement en de Regering van de Provincie Maluku hun wangedrag tentoonspreidden. Op het moment dat de strijders gearresteerd werden en in de politiecel opgesloten, zijn zij zeer ernstig mishandeld, zodat ze zelfs in Bayangkara Ziekenhuis in Tantui(Ambon) moesten worden opgenomen. Eenmaal uit het ziekenhuis zijn voortdurend, dagelijks zelfs, mishandeld, en daaraan is pas een einde gekomen toen na een bezoek aan het Huis van Bewaring in Waiheru, daarvan door het Internationale Rode Kruis rapport is opgemaakt. Daarna zijn de beide strijders naar de gevangenis van Nania overgeplaatst, maar Frangky Sahertian zit nog is vast in de politiecel, omdat hij pas later is gearresteerd. LAAT DEZE STRIJD, DIE VOOR DEGENEN DIE ZE VOEREN ZO VEEL ZWARE RISICO’S MET ZICH MEEBRENGT, ALLE MOLUKSE BROEDERS EN ZUSTERS IN NEDERLAND, IN AMERIKA EN WAAR OOK TER WERELD, BEZIELEN OM IETS TE ONDERNEMEN WAARDOOR HET MOLUKSE VOLK EN VADERLAND BEVRIJD WORDEN VAN DE WREDE BEZETTING EN HET ONBESCHAAFDE GEDRAG VAN DE NKRI. De strijders in het Vaderland hopen van ganser harte dat de 56-ste viering van de verjaardag van de RMS op 25 april 2006 zal worden gebruikt als een passende gelegenheid om de wereld te laten voelen dat ze de NKRI moet overtuigen om de soevereiniteit over Maluku onmiddellijk terug te geven aan land en volk van de Republiek der Zuid Molukken. Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS. ------------- Email: pusakaraja@hotmail.com Tel. 06-23307474. Vertaling: Secr.GM