11.4.06

Zware Jongens met Stropdas

Contents: ----- 1.) Tough Guys using Tie(Secr. Gerakan Maluku) 2.) Army and Police requested to be vigilant towards Preman using Tie in Ambon(Harian Suara Maluku; Translation: SGM) ---------- 1.) Zware Jongens met Stropdas --------- Groningen, 8-4-2006 --------- Uitsmijtertypes in Jakarta worden tot politieke werkers omgeschoold en ingezet voor de manipulatiepraktijken van de politieke elites. Preman krijgen een dasi (dasje = stropdas) om en worden het politieke werkveld ingestuurd. Dat is de praktijk die in onderstaand artikel wordt geschilderd. Het verschijnsel in al langer bekend. Zo is de beruchte Oost-Timorese misdadiger Gutierrez door de gerenommeerde politieke partij van Amin Rais, de PAN, aangetrokken om in de locale verkiezingen in West Timor de verkiezingstrijd aan te voeren. Hij kan de stemmen trekken van veel in 1999 uit O. Timor gevluchte Indonesisch gezinde O. Timorezen. Maar iedereen slaat de schrik om het hart als er dit soort witte boordencrimineeltjes opduiken, met name in Ambon. Is indertijd de kerusuhan in Ambon niet ook begonnen na de intocht van honderden preman uit Jakarta(Kerst 1998)? In het artikel gaat het om de PD-kandidaat in Ambon, John Malaihollo, die door het PD-Hoofdbestuur in Jakarta wordt tegengewerkt. Als hij zo actief vanuit Jakarta wordt bestookt, dan ontkomen we er niet aan om een gevoel van sympathie te krijgen voor deze kandidaat, en voor de PD Ambon, die voor hem zijn nek uitsteekt. Niet voor niets wordt deze zaak "de Zaak PD Ambon" genoemd. Er zijn RMS-ers, die duidelijke taal spreken en zo in de gevangenis belanden. Er zijn ook Molukkers die in de slangenkuil van de Indonesische politiek, waarin we het Indonesische veiligheidsapparaat een controlerende rol zien spelen, stapje voor stapje proberen verder te komen. De weg van de RMS willen ze niet volgen, om wat voor reden dan ook. Maar ze vertonen zelfstandig gedrag in een moeilijke situatie. Hebben ze niet iets van wat bij ons heet: MALUKUMERDEKIANEN? Ook hun wensen wij succes! -------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku 2.) Leger en Politie wordt verzocht waakzaam te zijn voor Preman met Stropdas in Ambon. -------- Suara Maluku, 4-4-2006 -------- Ambon: Het Indonesische Veiligheidsapparaat, zowel politie als leger, wordt gevraagd om continu waakzaam te zijn voor problemen, die zich al beginnen voor te doen in verband met de aankomst van preman (ongeregeld tuig / zware jongens) met stropdas van buiten Maluku, ter gelegenheid van de verkiezingen van een burgemeester en loco-burgemeester in Ambon-Stad, voor de periode van 2006-2011. De kwestie is dat naast de zorgen over bovenstaande, er nu ook aanwijzingen zijn dat er zich preman met stropdas in de regio beginnen op te houden, om ruzies uit te lokken en binnen de politieke partijen problemen te veroorzaken, die de verkiezingskandidaten en hun achterban uit hun concentratie halen. Gisteren heeft iemand van de PD (Partai Demokrat = de politieke partij van Pres. Susilo, die in Ambon-Stad drie zetels in het stadsparlement heeft, SGM) in Ambon zich laten ontglippen, dat de aanwezigheid van preman met stropdas in Ambon in de samenleving al veel onrust veroorzaakt. Hij gaf te kennen dat dit verband houdt met wat er voortdurend door de Coördinator van de PD-Gewest Maluku/Papua gezegd wordt, namelijk dat het Centrale Bestuur van de PD helemaal niet wil dat Malaihollo door de partij wordt gekandideerd, en dat volgens het Centrale Bestuur de kandidatuur van Mailohollo op ernstige wijze het gevaar voor uitbreken van een conflict in deze regio zou verhogen. Want, zo vervolgde hij, deze kwestie zal stellig in het bijzonder kwetsend zijn voor de sector van de samenleving, die de kandidatuur van het kandidatenpaar Malaihollo steunt. "Als de kwestie voortdurend wordt opgerakeld zal er een harde discussie, en zelfs een intern conflict uit voort kunnen komen, die zeer ernstig kan zijn". Hij bracht ook naar voren, dat alle problemen, die er bestaan op het niveau van het onderdistrict en het stadsdistrict, ook hun weerslag zullen hebben binnen de afdelingsbesturen in de stad en de betrokken gebieden, en als het Centrale Bestuur zich er nog meer mee bemoeit, dat dan zo’n kwestie zelfs kan uitlopen op een belangenconflict, dat de veiligheid van het gebied in gevaar brengt. "Hun acties vanuit Jakarta moeten de aandacht krijgen van het veiligheidsapparaat in dit gewest, zodat een kleine zaak niet wordt opgeblazen tot iets groots", verklaarde hij. Het is zo, dat als de kwestie slechts een interne partijkwestie is, dat ze dan ook intern binnen de partij moet worden opgelost, en niet naar buiten gebracht moet worden als voer voor de publiciteit, en uiteindelijk leidt tot een bepaalde publieke opinie, die een blokkade opwerpt voor een kandidaat, die al bezig is met het vechten voor zijn kansen. Er moet voor gevreesd worden, dat als dit soort kwesties niet tijdig in de kiem gesmoord wordt, dat er dan het gevaar bestaat van een conflict, waardoor zelfs eventueel het verkiezingsproces van burgemeester/loco-burgemeester paren in het gebied op een mislukking kan uitlopen. "Wij vragen het veiligheidsapparaat slechts om op dit soort zaken voorbereid te zijn, zodat dit verkiezingsproces zo zal verlopen als wij allen wenselijk achten. Daarom vraag ik erom de kwestie PD Ambon intern op te lossen", verklaarde hij. Deze zienswijze van dit PD-kaderlid uit Ambon komt overeen met de waarschuwing van het Hoofd van Politie van het Gewest Maluku, Brigade-Generaal van Politie Adityawarman en van de bisschop van de diocees Ambon, Monseigneur P.C. Mandagi, die al eerder in de openbaarheid hadden gebracht, dat er een beweging van preman vanuit Jakarta is, die verband houdt met de locale bestuursverkiezingen in Ambon, en die aan de burger gevraagd hebben om goed op dit soort zaken voorbereid te zijn. Zoals bekend is er een paar dagen geleden door het kandidatenpaar voor burgemeester en loco-burgemeester Richard Louhenapessy/Syarif Hadler in het Oecumenisch Centrum een uitspraak gedaan, dat een Molukker uit Jakarta hier aanwezig, die bekend staat als Molukse jongere uit dit gewest, namelijk Ongen Sangadji. ----------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; APARAT DIMINTA WASPADAI "PRENAN BERDASI" DI AMBON. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku.