18.5.06

INTEL neemt RMS wel degelijk serieus

(Indonesian Intelligence really taking seriously RMS) ------- Groningen, 12-5-2006 ------- In een RMS-analyse van de Indonesische Veiligheidsdienst (BIN = Badan Intelijen Negara = Orgaan voor Staatsveiligheid) verwacht je eerder misleidingen dan onthullingen. Lezende het artikel de INTELIJEN-Tabloid, waarvan we hieronder de vertaling weergeven, blijkt dit ook wel te kloppen. Maar er zijn toch ook verrassingen. --------- We registreren hier een vijftal misleidingen: -------- 1.) De RMS-Proclamatie zou uitgevoerd zijn na de erkenning door Nederland van Indonesië als soevereine staat. Dat is niet waar: de RMS-Proclamatie is uitgevoerd na schending door Indonesië van de Overdrachtsovereenkomst met Nederland. -------- 2.) De bloedige aanval op 19-1-1999 in Batumerah zou zijn uitgevoerd door RMS-ers. Dit is een veronderstelling. Het is evengoed mogelijk dat de actie in Batumerah een verdedigingsactie was van christenen, waar misschien ook RMS-ers bij betrokken zijn geweest. De RMS heeft niet voor niets een defensie (pertahanan). In het INTELIJEN-artikel zelf staat dat de regering de vraag wie de provocateurs zijn nooit heeft beantwoord. ---------- 3.) Minimumstraffen van grote aantallen RMS-vlaghijsers zijn niet in de orde van 3 maanden, maar van een jaar en drie maanden = 15 maanden(de 70 Aborunezen, SGM). ---------- 4.) RMS-vlaghijsacties zouden geleid moeten hebben tot repressie door de TNI/POLRI. Dit was volgens INTELIJEN de bedoeling van de RMS-activisten. Maar ze hebben niet geleid tot gewelddadig optreden van het veiligheidsapparaat, maar tot communale conflicten. ---------- Zo wordt de RMS de kerusuahan in de schoenen geschoven. Maar in de eerste plaats zijn de vlaghijsacties uitgevoerd om de aandacht van de wereld te trekken voor het feit dat het Molukse volk onafhankelijk wil zijn. In de tweede plaats zijn communale conflicten veroorzaakt door provocateurs, die niet met zekerheid bekend zijn, omdat de Indonesische overheid het nalaat om daar onafhankelijk onderzoek naar te laten doen, waartoe ze zich in het Malino II Akkoord verplicht heeft. ---------- 5.) De Nederlandse regering zou de RMS steunen. Nou, nog nooit wat van gemerkt, maar in zekere zin is het wel zo. Nederland geeft haar Molukse staatsburgers in elk geval welvaart en vrijheid, een goede basis voor de strijd. Indonesië is meer bezig met het Molukse volk te marginaliseren, uit te buiten en als volk kapot te maken, zodat het geen kant uit kan. Wat dat betreft is de Nederlandse behandeling een pré. ---------- Maar onthullingen en verrassingen zijn er ook; een tweetal is zeer de moeite waard om bij stil te staan. --------- 1.) De Kleine Kerusuhan. -------- In de beschrijving van de gebeurtenissen op 25-4-2004 (de zogenaamde kleine kerusuhan) geeft de INTEL openlijk toe, dat de slachtoffers ervan (40 doden en 200 gewonden, SGM) moslims waren, en dat die om het leven zijn gekomen door geweerkogels van het veiligheidsapparaat. De erkenning van dit feit is al zeer verrassend, maar onthullend is ook het achterliggende strategische concept. RMS-vlaghijsers doodschieten kan niet om het gevaar van een buitenlandse interventie te voorkomen. Dat er moslimslachtoffers vallen om RMS-valghijsacties te verhinderen is blijkbaar geen enkel probleem. -------- Toch zit er wel logica achter dit concept. Zo is gemakkelijk de RMS als schuldige aan te wijzen als oorzaak van geweld. Bij veel moslims gaat dat er in als koek; dat weten we wel uit discussies op het internet. --------- De INTEL legt een zware verantwoordelijkheid bij moslimgroepen(met name het Front voor de Verdedigers van de NKRI, SGM), en dit kan bij christenen weer aanleiding zijn tot wantrouwen tegen moslims; zo werkt het mechanisme van de provocatie. --------- Bovenstaande is ook een verklaring waarom moslims niet meedoen met RMS-vlaghijsingen, en er zo fel tegen zijn. Christenen gaan voor dit soort acties achter de tralies, maar voor de moslims is het een kwestie van leven of dood. Molukse christenen en Molukse moslims worden door de NKRI-autoriteiten voor dit dilemma geplaatst. Als dat geen STAATSTERREUR is, wat is het dan wel? --------- Wie zijn de provocateurs en door wie worden ze betaald? Dat is wat maar nooit uitgezocht wordt door de Indonesische autoriteiten, en dat is de reden waarom het waarschijnlijker is dat deze provocateurs gezocht moeten worden, juist in kringen van het Indonesische overheidsapparaat, en niet in die van de RMS. -------- Bedankt INTEL voor de bevestiging van wat we al lang wisten! ---------- 2.)Confederatie van de Republieken Maluku en Papua. ---------- Voor de oplossing van het RMS-probleem zijn er al allerlei mogelijke modellen aangedragen, waaronder Maluku als onafhankelijk Staat in een Indonesische Confederatie, of in een Melanesische Confederatie. --------- De INTEL doet hier de onthulling dat Molukkers en Papua's in Jakarta praten over een beperktere CONFEDERATIE VAN REPUBLIEKEN MALUKU EN PAPUA. Deze optie zou al langer in bespreking zijn in het kader van de Pacific-diplomatie, en Vanuatu speelt daarbij een voorname rol. Volgens de INTEL willen betrokken gesprekspartners dit plan in het jaar 2009 verwezenlijkt hebben. --------- In dat kader wordt er ook gestreefd naar de vorming van een Moluks Volkscongres naar het voorbeeld van het de Papua Volksraad, die nu al bestaat, en zelfs al enigszins functioneert. Natuurlijk wil Indonesië dit verhinderen met allerlei middelen, diplomatieke en sociale, maar militaire middelen worden wijselijk niet in dit rijtje genoemd. Dat is een heel wezenlijke zaak. Dan is er nauwelijks meer een legitieme reden voor de massale aanwezigheid van het Indonesische militaire apparaat in Papua en Maluku, en als de Indonesische regering dan zulke goede bedoelingen heeft met de beide volken, dan moet ze ook open, transparant zijn naar buiten toe, en dus bijvoorbeeld een vrije pers toestaan. Dat zou al winst zijn. ------------ Wat Maluku betreft: MALUKU LOOPT NOG ACHTER OP PAPUA EN ATJEH. Maluku heeft geen Nationaal Congres, zoals de Papua's die wel hebben; een experiment met een Moluks Nationaal Congres in Nederland is mislukt. De Atjehers hebben uitzicht op locale Atjehse politieke partijen, en daar schijnt in Maluku ook nog niemand om te vragen, iedereen stemt braaf op partijen die hun basis hebben in Jakarta. ---------- Van belang is om een Moluks politiek leiderschap in Maluku zelf te ontwikkelen, dat niet aan het handje van Jakarta loopt(Volkscongres/RMS-Transitieregering). De samenwerking met de Papua's ligt voor de hand. Blijkens het INTEL-artikel is Indonesië er als de dood voor. Waarom nog zo huiverig? --------- De Indonesische Veiligheidsdienst, de BIN, is een leugenfabriek en een moordenaarskliek(Munir), maar de verstandelijke vermogens is niets mis mee. BIN en RMS zijn beide pienter, alleen hanteren ze een verschillend stelsel van normen en waarden. Maar eens zien wie er uiteindelijk bij de internationale gemeenschap op dit punt aan het langste eind trekt! Selamat Berdjuang, --------- Pas op de Alliantie tussen RMS en OPM! INTELEJEN, Tweemaandelijks Tijdschrift No. 4, Th. III/2006/21 April – 4 Mei. -------- De datum 25 April is de dag waarop herdacht wordt dat de Republiek der Zuid-Molukken(RMS) is opgericht. De dagen rond deze eenzijdige herdenking door RMS-ers in Maluku worden vaak gekenmerkt door harde acties waarbij er onschuldige slachtoffers vallen. -------- "We moeten de geschiedenis niet vergeten, want die kan zich herhalen op een meedogenloze manier". --------- Deze uitdrukking is precies van toepassing op de bedreiging die er uitgaat van de sinds 25 april 1950 bestaande separatistische beweging RMS: de oprichting van de RMS moeten we ons goed herinneren! -------- Het bewijs is al geleverd dat de RMS veel slachtoffers heeft gevergd onder de onschuldige burgerbevolking. --------- Tegen de tijd dat de verjaardag van de RMS gevierd wordt, op 25 April van dit jaar, worden er weer stilletjes allerlei clandestiene activiteiten uitgevoerd door RMS-aanhangers, waarvoor heden ten dage de verantwoordelijkheid ligt bij het Front voor de Soevereiniteit van Maluku(FKM). ---------- Volgens informatie van de Indonesische Veiligheidsdienst is er op 29 maart jongsleden in Jakarta al een vergadering gehouden ter voorbereiding van provocatieacties in Maluku met betrekking tot de 55-ste RMS-verjaardag. ------- En daarbij wordt geen half werk geleverd: deze vergadering is gehouden gelijktijdig door OPM en RMS samen. ------- Op de agenda van deze vergadering, die gehouden is in het Hotel Milenium, stond de realisatie van de oprichting van een CONFEDERATIEVE VAN DE REPUBLIEKEN MALUKU EN PAPUA in het jaar 2009. -------- En dat is nog niet alles. Op een daaropvolgende vergadering in hetzelfde hotel op 4 april 2006, is meer gedetailleerd besproken over de uitvoering van de viering van de RMS-verjaardag. -------- Het is de bedoeling dat op 25 april 2006 ongeveer 10.000 FKM-sympathisanten een lange mars zullen houden vanuit het FKM-bolwerk Kudamati naar het Vrijheids Plein, in het Centrum van Ambon. --------- De viering zal ook worden uitgevoerd in Jabotabek(de Randstad Jakarta, Bogor, Tangerang en Bekasi, SGM). De activiteiten zullen worden opgebouwd in Jakarta op 9 april rond op die dag te houden kerkdiensten. ---------- "Er zal ook een persconferentie gehouden worden in Jakarta, maar een gesloten persconferentie: alleen buitenlandse journalisten zullen de persconferentie mogen bijwonen", heeft iemand pas geleden gemeld. -------- Ondertussen is er ook uit Amerika bericht gekomen van de FKM-leider Alex Manuputty. Hij heeft een geschreven redevoering overgefaxt. Die zou op de aanstaande verjaardag van de RMS moeten worden voorgelezen bij het hijsen van de vlag. -------- Gewelddadige Acties. -------- Aan de viering en de daarmee gepaard gaande provocaties van de verjaardag van de RMS, die is geproclameerd op 25 april 1950, is altijd de zorg verbonden, dat die zal uitlopen op ongeregeldheden. --------- Zoals vanouds al is bewezen leidt de viering van de RMS-verjaardag tot het vallen van onschuldige slachtoffers, zoals de moslimgemeenschap in Ambon. -------- Denk maar eens aan de bloedige gebeurtenissen op de dag van de Idul Fitri, 19-9-1999, in Ambon. Honderden moslimburgers werden te midden van de viering van het overwinningsfeest aangevallen en vermoord in Batumerah. -------- DEZE ANARCHISTISCHE ACTIE, DIE ACHTERAF GEZIEN IS UITGEVOERD DOOR VOLGELINGEN VAN DE RMS, heeft zich daarna over de hele Molukken verspreid en heeft geleid tot duizenden doden onder de bevolking. Deze burgeroorlog met een religieuze achtergrond heeft zich verspreid zonder dat het veiligheidsapparaat dit onder controle heeft kunnen krijgen. ---------- Wie is de aanstichter van al deze gewelddadigheden? Tot op dit moment is er van de zijde van de regering nog geen verklaring voor gegeven, terwijl zij ooit beloofd heeft dat ze zal onthullen wie de provocateurs van de onlusten in Ambon zijn. ------- Enkele dagen voor de Idul Fitri tragedie had het veiligheidsapparaat al lucht gekregen van aantal ex-RMS-ers die in Nederland gevestigd zijn en die terugkeerden naar Ambon. Zij hebben bij die gelegenheid ook een ontmoeting gehad met de Minister van Binnenlandse Zaken, Syarwan Hamid. Zo bezochten ze ook het dorp van hun voorouders, en niet lang daarna braken de onlusten uit. --------- Twee dagen na de het uitbreken van de onlusten, om ongeveer 12.00 uur 's middags, werd de rood-wit-blauw-groen gekleurde RMS-vlag gehesen in de wijken Karang Panjang, Gunung Nona en Kudamati. Dit gebied staat bekend als een christelijke basis in Ambon. --------- In de namiddag, om 16.00 uur, werd er een RMS-document gevonden, dat gedateerd was op 22-2-1997, dat ondertekend was namens het Nationale Comité van de RMS door F.L.J. Tutuhatunewa. -------- De vondst werd gedaan in het woonhuis van Edwin Manuputty, die zich eigenlijk alleen maar zou moeten beperken tot zijn werk, en dat is dat van een ambtenaar op het Ambonse Statistische Bureau, Eerste Niveau, Maluku. -------- Het gevonden document bevatte doorhalingen in een conceptbrief aan D. Sahalessy, waarin deze werd verzocht om sympathie en ondersteuning te zoeken bij Amnesty International voor de vrijheidsstrijd van het Molukse volk. Daarin stond kritiek tegenover de regering van de RI als zijnde de bezetter van Maluku. --------- Al voor het bloedige Idul Fitri-incident waren er al RMS-symbolen en RMS-leuzen opgedoken. Zo zijn er ook pro-RMS-leuzen gehoord tijdens demonstratie van UNPATTY-studenten op 12-18 november 1998, voor de dienstgebouwen van het gewestelijke leger van Maluku (KOREM) 174/Pattimura ---------- Bewijzen dat de genocide die gepleegd is op Idul Fitri inderdaad is uitgevoerd door RMS-aanhangers zijn gevonden in een RMS-kamp in de bossen op het eiland Ceram, en wel precies 5 kilometer van het tuindorp Sopolesi, Tehoru, District Midden Maluku. De vondst die gedaan is op 3 januari 2000 betrof een RMS-vlag met afmetingen van 90 x 35 cm, aangebracht aan een bamboepaal van drie meter hoog, en ook wat andere zaken in de vorm van vijf zakken rijst en twintig dozen snelkookbami en een kookfornuis. Het vermoeden bestaat dat dit kamp slechts één van de RMS-kampen is, die verspreid voorkomen op een groot aantal plaatsen. ---------- Twee jaar daarna werden de sporen van de daders achter het zeer bloedige conflict nog duidelijker. Het gaat om de Executieve Leider van het Front voor de Soevereiniteit van Maluku(FKM), Alex Manuputty, die het initiatief nam tot het hijsen van de RMS-vlag op het erf van zijn woonhuis in Kudamati, Ambon. ----------- Deze hijsing van de RMS-vlag gebeurde op de 50-ste verjaardag van de RMS, op 25-4-2001. Het was de eerste keer dat het FKM zich manifesteerde in het Molukse gebied. De kwestie is, dat de separatistische RMS-beweging door de regering was vernietigd en de RMS een beweging werd die alleen maar bestond buiten Indonesië, namelijk in Nederland. ----------- Als gevolg van deze provocatieactie van de RMS heeft de Politie van Maluku in juni 2001 Alex Manuputty gevangen genomen op beschuldiging van het overtreden van de artikelen 106 en 110 van het Indonesische Wetboek van Strafrecht; in die artikelen gaat het om staatsondermijning. --------- En was het nu afgelopen met het hijsen van RMS-vlaggen, toen de FKM-leider Alex Manuputty was opgepakt door dienaren der wet? Allerminst. In de volgende jaren 2002, 2003 en 2004 werden op 25 april in Kudamati RMS-vlaghijsingen uitgevoerd door zijn aanhangers. Op de RMS-verjaardag van 25-4-2002 arresteerde het veiligheidsapparaat minstens 25 volgelingen en ondersteuners van het FKM. --------- Ondertussen was al tussen de moslims en de christenen van Maluku het Malino Akkoord ondertekend. Eén van de punten in het Akkoord waar op 12-2-2002 de handtekeningen onder waren gezet, is de bepaling dat elke vorm van de separatistische RMS verboden is. ---------- En jawel, zonder zich ook maar iets van het Malino Akkoord aan te trekken, sleepten de aanhangers van het FKM de Gouverneur van Maluku en de Procureur-Generaal ter plaatse voor het gerecht vanwege het arresteren en gevangennemen van verdachten van het hijsen van de RMS-vlag. ---------- Het hijsen van de RMS-vlag door het FKM werd ook uitgevoerd op ander plaatsen, zoals op het eiland Saparua, Midden Maluku, wat heel duidelijk een overtreding van de wet was. --------- Een jaar later, op 25-4-2003 werd de RMS-vlag opnieuw gehesen. Alleen was deze keer het aantal mensen dat betrokken was bij de vlaghijsacties van de Regenboogvlag veel groter. Veel meer dan honderd RMS-aanhangers werden gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. Maar de straffen die ze voor deze overtredingen kregen waren veel te laag. Ze kregen slechts drie maanden cel. ---------- Maar de aanhangers van Alex Manuputty hadden niets geleerd; op de RMS-verjaardag van 25-4-2004 gingen ze door met het hijsen van de RMS-vlag. Honderden RMS-aanhangers plaatsten de RMS-vlag in Kudamati. Daarna werden enkele FKM-activisten door de politie naar het Hoofdbureau van Politie van Maluku opgebracht. ----------- Deze gebeurtenis wekte de woede van pro-NKRI-groepen van de moslimzijde. De NKRI-groepen namen onmiddellijk actie, waardoor er weer een conflict uitbrak waarbij slachtoffers vielen. Er werden tientallen doden geregistreerd aan de kant van de NKRI-aanhangers, in het algemeen als gevolg van beschietingen door het veiligheidsapparaat. Het vallen van zoveel slachtoffers onder NKRI-aanhangers maakte een breed gedragen protest los in de samenleving, van Ambon tot Jakarta toe. De "laat maar waaien"-houding van het veiligheidsapparaat komt in sterke mate voort uit de strategie, die wordt gehanteerd om te verhinderen dat de RMS-massa's provocaties uitvoeren. ----------- Het hijsen van de RMS-vlag wordt inderdaad uitgelegd als niet anders dan een verzetsactie tegen de legitieme soevereiniteit van de NKRI. Maar het veiligheidsapparaat is gedwongen terughoudend te zijn met het schieten op RMS-aanhangers. ---------- "Dit is een onderdeel van het scenario van het zich afscheiden van Maluku. RMS-ers hopen dat de TNI/POLRI het geweervuur op RMS-aanhangers richt. Als dat zou gebeuren dan zou dat een aanleiding zijn om een verzoek te doen om een VN-interventie ", zei een woordvoerder van de politie. -------- Voorstel voor een Confederatie. -------- Het voorstel om op het internationale niveau Maluku en Papua met elkaar te verbinden in een CONFEDERATIE VAN DE REPUBLIEKEN MALUKU EN PAPUA stamt al vanaf 1998 uit een marathononderzoek in Nederland en Vanuatu, twee landen die de separatistische bewegingen van de RMS en het OPM logistieke ondersteuning bieden. Het basisconcept is dat Maluku en Papua niet van elkaar gescheiden mogen worden, beide volken horen bij de Melanesische volkerengemeenschap. Deze kwestie berust op het samenvoegen van de concepten van de Morgenstervlag (Papua) en de Regenboogvlag (Maluku). Nadat er ongeveer 15 keer in Vanuatu een bijeenkomst over deze zaak is gehouden, is er overeengekomen dat alle landen van het Pacific Forum diplomatieke toegang verlenen aan aanhangers van het concept van de Maluku-Papua zelfstandigheid, inbegrepen de uitgifte van een paspoort. ----------- Aan bijna alle bijeenkomsten in Vanuatu deden ook Maluku en Papua mee. Maar behalve de kwestie van de vlag was het meest klemmende probleem, dat er voor de oprichting van CONFEDERATIE VAN DE REPUBLIEKEN MALUKU EN PAPUA nog geen Moluks maatschappelijk orgaan bestaat vanwege het feit dat in Ambon het Communale Conflict was uitgebroken. -------- Hoewel er vanaf 1998 in Nederland al "Molukse Volksmissie" bestond, als een middel tot voorbereiding van een MOLUKS NATIONAAL CONGRES, is het de Molukkers in Nederland tot nu toe nog niet gelukt de vorming van een MOLUKS NATIONAAL CONGRES van de grond te krijgen. ----------- Ondertussen was het in 1998 de OPM al wel gelukt om een Volkscongres op poten te zetten. Dit Volkscongres had voor de twee separatistische bewegingen een hoogtepunt moeten worden onder het mom van het rechtzetten van de geschiedenis. HET IS DUIDELIJK DAT HIER DE RMS IN ONTWIKKELING ACHTER LIGT OP DE OPM. --------- Daarom zouden in gelijke tred met de rijping van de situatie in Papua, die op dit moment verhit is als gevolg van een Australische provocatie, de activiteiten van de RMS-ers eigenlijk moeten worden aangescherpt. ZIJ MOETEN HET KLAARSPELEN OM HET VEILIGHEIDSAPPARAAT TE PROVOCEREN TOT REPRESSIEF GEDRAG, DAT DIRECT TOT INTERNATIONALE REACTIES ZOU LEIDEN. --------- Maar dat is mislukt, omdat de RMS – manoeuvres, gebruik makend van de zwaktes van de NKRI in de reformatieperiode, alleen maar horizontale conflicten tot gevolg hadden, en niet hebben geleid tot repressie van het veiligheidsapparaat. Wat in feite gebeurde is dat er gevechten uitbraken tussen NKRI-milities en separatisten. --------- Welnu, om het doel van hun provocaties te bereiken gingen ze er steeds door met op elke RMS-verjaardag vlaghijsingen uit te voeren, in de hoop dat dit tot chaos zou leiden, waarin RMS-ers het slachtoffer zouden worden van militair geweld. Er was zelfs sprake van dat om deze situatie aan te scherpen de Nederlandse regering RMS-ers bijeenbracht om ze in gereedheid te brengen om naar Maluku teruggebracht te worden. ---------- Op dit moment zijn er ongeveer 128.000 Nederlandse burgers van Molukse afkomst. Zij zullen worden klaargestoomd om een MOLUKS NATIONAAL CONGRES te ondersteunen, dat vóór het jaar 2009 gerealiseerd moet worden. -------- Deze situatie lijkt precies op die van de Oost-Timorezen, die in de tijd voor het referendum in 1999, als gevolg waarvan deze provincie van de NKRI is losgemaakt, uit Australië naar Oost-Timor terugkeerden. ---------- DE RMS EN DE DIPLOMATIE VAN DE RI IN HET BUITENLAND. Van de Redactie. ----------- Aanstaande 25 april is de Proclamatiedag van de Republiek der Zuid-Molukken. Gewoonlijk worden speciaal op deze dag door RMS-sympathisanten RMS-vlaggen gehesen, zowel in het geheim als openlijk, om de geboortedag van deze separatistische beweging te herdenken. -------- In het licht van de ervaringen in Abepura, Papua (vijf mensen van het Indonesische veiligheidsapparaat doodgeslagen door Papuaburgers, SGM)zal het veiligheidsapparaat duidelijk geen verliezen willen incasseren, ook niet met betrekking tot de verjaardag van de bovengenoemde RMS. --------- Op dit moment voert het veiligheidsapparaat extra veiligheidsmaatregelen uit, waaronder het in de gaten houden van buitenlanders, die in bovengenoemde provincie activiteiten ontplooien. ------------ Dit is allemaal vanzelfsprekend dat dit gebeurt. De regering wil behalve een herhaling van de gebeurtenissen in Abepura, zeker ook niet nog eens die bloedige gebeurtenissen zoals die een paar jaar geleden in Ambon hebben plaatsgevonden. ------- De RMS is de naam van een beweging die op 25-4-1950 door Soumokil is opgericht. De RMS-proclamatie heeft plaatsgevonden nadat Nederland Indonesië erkend had als een soevereine staat. Her waren uiteindelijk Molukkers die loyaal waren aan Nederland die de RMS hebben geproclameerd.. ----------- Feitelijk zijn separatistische bewegingen de gewoonste zaak van de wereld en komen ze frequent voor in verschillende gebieden in de wereld. Maar de kwestie in dit verband is, hoe de staat de opkomst van een separatistische beweging kan indammen. Dat kan alleen maar gedaan worden door middel van diplomatie, binnenslands en in het buitenland. --------- Het geval van het geven van verblijfsvergunningen aan 42 van de 43 Indonesische asielzoekers uit de provincie Papua door de Australische regering is een goed voorbeeld van inmenging van een vreemd land (lees Australië) in de binnenlandse aangelegenheden van Indonesië. ---------- Het is mogelijk dat de momenten van de verhitte situatie in Abepura, en het verstrekken van protectionistische visa door Australië aan 42 Indonesische staatsburgers uit Papua, ook door de bovengenoemde RMS-sympathisanten benut kunnen worden. Om te voorkomen dat dit gebeurt zijn er verschillende beleidslijnen, die door de regeringen uitgezet dienen te worden. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat de activiteiten van de staatsveiligheidsdiensten geïntensiveerd zullen worden, vooral in de conflictgebieden, zodat het opkomen van een separatistische beweging bijtijds kan worden geregistreerd. -------- In de tweede plaats moeten in het beleid sociale harmonie, menselijke toenadering en rechtvaardigheid een meer prominente plaats krijgen, vooral in gebieden die als gevolg van de aanwezigheid van bovengenoemde separatistische bewegingen, in een crisissituatie verkeren. --------- Waarom brengen we deze zaak naar voren? Een repressieve houding zou niet nodig moeten zijn om bovengenoemde bewegingen uit te schakelen. Zo'n houding zou níet fout zijn als de integriteit van de NKRI wordt bedreigd. Maar deze benadering is ook nodig omdat loyalisme aan separatistische bewegingen, altijd ontstaat waar er sprake is van een toestand van onrecht, en ook als er een welzijnskloof tussen mensen bestaat. Welnu, als deze problemen uit de weg kunnen worden geruimd, dan kunnen ze ook niet door mensen die loyaal zijn aan het separatisme, worden opgeblazen. ---------- In de derde plaats moet er aandacht besteed worden aan de buitenlandse diplomatie. Het moet worden toegegeven dat in verschillende zaken, zowel in de behandeling van de kwestie Oost-Timor (dat zich uiteindelijk van Indonesië heeft afgescheiden), Atjeh en Papua, de diplomatie van de regering in AL deze gevallen is tekortgeschoten. Daarom moet de Indonesische diplomatie onmiddellijk een goede opknapbeurt gegeven worden, zodat op zijn minst de buitenlandse steun aan de separatistische bewegingen in Indonesië verlaagd wordt. Bovendien is het nodig dat er door middel van diplomatieke activiteit een hard beleid uitgevoerd wordt tegen landen die de separatistische bewegingen steunen. --------- Het beleid van de regering van Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegenover de Australische regering, door het afgeven van verklaringen van ontevredenheid over het Australische beleid, is in deze zin een juist beleid. ---------- In dit verband zijn er hierover door SBY de volgende verklaring afgelegd: -------- "De Indonesische regering wil goede betrekkingen aanknopen met andere landen, die de soevereiniteit en de waardigheid van een staat niet compromitteren. Indonesië neemt echter GEEN tolerante houding aan tegenover wat voor elementen dan ook, ook al komen die uit Australië, die steun geven aan separatistische bewegingen in Indonesië. Dit is de grondhouding van het Indonesisch beleid". SBY zei dit met nadruk. ----------- ZO MOET DE INDONESISCHE REGERING TE WERK GAAN! -------- Bron: Correspondentie met FKM-kringen; WASPADA ALIANSI RMS-OPM. ---------- NB: Hieronder de transcriptie van de oorspronkelijke Indonesische tekst van dat gedeelte, waarin wordt uitgelegd dat het soms nodig is om moslims te doden om de RMS de wind uit de zeilen te nemen: ---------- "Tak kapok dengan ulahnya mengibarkan bendera RMS, pengikut Alex Manuputty kembali merayakan HUT RMS pada 25 April 2004. Ratusan pendukung RMS memancangkan bendera RMS di Kudamati. Kemudian, beberapa aktivisnya diarak polisi ke Markas Polda. ----------- Peristiwa ini segera menimbulkan amarah kelompok pro-NKRI yang muslim. Lalu terjadi konflik dengan kelompok NKRI yang memicu jatuhnya korban. Tercatat puluhan korban tewas di pihak pendukung NKRI yang umumnya justru karena tembakan yang dilepaskan aparat . -------- Jatuhnya banyak korban di kalangan massa pendukung NKRI itu menimbulkan protes luas masyarakat dari Ambon hingga Jakarta. Sikap "pembiaran" yang dilakukan aparat keamanan seolah memberi kesan bahwa mereka tidak netral dalam konflik ini. Mangapa? Menurut analisis intelijen, aksi "pembiaran" oleh aparaat itu lebih disebabkan strategi yang dilakukan untuk menghindari provokasi massa RMS. Pengibaran bendera RMS memang tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mencerminkan pembangkangan terhadap wilayah kedaulatan hukum NKRI. ---------- Namun aparat seperti terkekang untuk tidak melakukan penembakan ke pihak pendukung RMS. "Ini bagian dari skenario lepasnya Maluku yang mengharapkan adanya letupan senjata aparat TNI dan Polri terhadap pendukung RMS. Bila itu terjadi maka ada alasan internasional untuk mengundang masuk PBB", katanya. ----------- Tot zover het citaat, SGM.