25.5.06

ZELFBESCHIKKING Atjeh, RMS en Montenegro

Contents: Acehans commemorate RMS-Proclamation(II)(Secr. Gerakan Maluku) Proclamation is not meant to block RMS-Develeopment(SGM) On what Conditions are you allowed to call yourself an RMS-Member?(SGM) Selfdetermination is a Matter of getting accustomed to. (SGM) After Montenegro the European Union has to be prepared for Kosovo becoming independent(TROUW, Transcription SGM). Atjehers herdenken RMS-Proclamatie (II) -------- (Acehans commemmorate RMS-Proclamation(II) ) --------- Groningen, 19-5-2006 Y. Baon jth, -------- Bedankt voor Uw reactie. Graag zouden we naar aanleiding daarvan drie opmerkingen willen maken: --------- 1.) Wij hebben nooit beweerd dat het volk van Atjeh achter het streven van de RMS staat. Wij beweren dat er Atjehers zijn die achter het streven van de RMS staan. Die ene Atjeher, Ahmad Sudirman, is wel de schrijver van het artikel, maar hij zou zijn tijd hoogstwaarschijnlijk anders besteed hebben als hij de enige Atjeher is, die de RMS steunt. Wij geloven dat wat hij schrijft het algemene gevoelen is binnen kringen van de GAM, waarvan de leiders overigens pas geleden uit Zweden in Atjeh zijn teruggekeerd, zodat dit standpunt nu ook daar meer bekendheid kan krijgen. -------- 2.) Het is niet de GAM die de sjariah in Atjeh heeft ingevoerd, maar de NKRI-regering, al veel eerder, zogenaamd om de Atjehers tegemoet te komen, zodat ze het separatisme uit hun hoofd zetten. Maar de sjariah heeft voor de GAM geen rol gespeeld bij de ondertekening van het Helsinki Akkoord. -------- 3.) Je kunt niet zeggen dat Atjeh heeft ingestemd met de RI, als zou ze het streven naar zelfbeschikkingsrecht hebben opgegeven. Het Helsinki Akkoord heeft in elk geval het fundament onder de NKRI-ideologie weggehaald, door Atjeh-gebaseerde politieke partijen toe te staan. Als dit definitief doorgaat is dit in elk geval het einde van de NKRI-ideologie. ---------- Het Helsinki Akkoord is geen capitulatie van de Atjehers. Het is een stap-voor-stap benadering, zonder zekerheid over het verdere verloop. Het is beter om een oplossing te zoeken in dialoog met Indonesië dan door het winnen van een oorlog tegen Indonesië. Een echte oplossing is er alleen als beide partijen tevreden zijn, en niet als de ene partij voor de andere in het stof moet bijten. --------- Zo zou de RMS ook te werk moeten gaan. Selamat Berdjuang, -------- Proclamatie is niet bedoeld om Ontwikkeling RMS te blokkeren. (Proclamation is not meant to block RMS-Development) ------- Groningen, 20-5-2006 Bennie G. jth, --------- De RMS-Proclamatie heeft onzes inziens betrekking op het streven naar onafhankelijkheid. In die zijn zijn en blijven wij RMS-ers. Alleen de weg daarheen kan verschillend zijn. Daarin moet de RMS ook de nodige soepelheid kunnen betrachten, zeker omdat de RMS zichzelf ziet als een democratische staat. ---------- Het is bewezen dat een militaire oplossing in deze wereldsamenleving niet werkt. Niet dat een staat geen wapens nodig heeft, maar wapens zijn alleen nodig voor zelfverdediging, zoals tijdens de kerusuhan, maar een militaire confrontatie van de RMS met Indonesië accepteert de wereldsamenleving blijkbaar niet. Dat is een gegeven! Zodra dat wel kan, namelijk als er voldoende samenwerking is met de Verenigde Naties, dan ligt de zaak natuurlijk anders. Maar zoals de situatie nu is, is een poging tot een militair forceren van een oplossing voor de RMS zelfmoord. -------- Waarschijnlijk zou dr. Soumokil, als hij in de schoenen stond van de huidige generaties RMS-ers, het ook niet zo doen als toen. Zijn aanpak zou dan eerder zijn die mr. Waileruny; het zijn toch vakgenoten, die weten wel hoe dat aangepakt moet worden. ------------ Er wordt in RMS-kringen soms gepraat over SOB = Staat van Oorlog en Beleg. Dat is begrijpelijk, maar wat heeft het voor zin? We leven in vredestijd, en vrede moet je niet zomaar op het spel zetten. In dit verband praten over SOB is net zo zinloos als te zeggen dat Nederland na 60 jaar nog steeds in oorlog is met Duitsland, want er is nooit een vredesakkoord gesloten. De jure is dat zo, maar is een vredesakkoord tussen Nederland en Duitsland dan persé nodig? Het probleem is toch al lang opgelost? ----------- Kijk, de vijand van de RMS is de TNI/POLRI/BIN. Hoe kun je die in de huidige omstandigheden het beste aanpakken? Niet door militaire acties tegen deze moloch te beginnen, daarvoor krijgt de RMS geen steun, maar DOOR ERVOOR TE ZORGEN DAT ZE IN EEN LUCHTLEDIGE TERECHTKOMEN, zodat het voor allen en iedereen duidelijk is, dat ze geen recht van bestaan heeft. DAN PLOFT DAT DUIVELSE SYSTEEN VANZELF IN ELKAAR, zoals ook indertijd de Sovjet-Unie geïmplodeerd is. Als je commentaren van die kant leest, dan zijn ze juist daar bang voor. En in de praktijk is het ook duidelijk: ze hebben provocatietactieken nodig om hun bestaansrecht overeind te houden. ------- Daar zou onzes inziens de RMS beleid op moeten zetten. Nee, het is onlogisch om dat aan de FKM-ers en de Malukumerdekianen over te laten, dat is onzes inziens de taak van de RMS. Daarmee kan de RMS laten zien dat ze VISIE heeft. Zo niet, dan blijft het klungelen. En dat is onzes inziens de RMS niet waardig. Daarom is het dat wij juist als RMS-ers deze visie en strategie voorstaan. --------- Overigens betekent voor ons een tussenoplossing geen eindpunt, de naam zegt het al. Een tussenoplossing is per definitie voorwaardelijk. Als een tussenoplossing niet bevredigend blijkt te zijn, dan moet je verder. Daarom is een dialoog met Indonesië, zoals de Atjehers dat doen, een goede strategie, die ook geschikt is voor de RMS. Selamat Berdjuang, ---------- Wanneer mag je jezelf nog RMS-er noemen? --------- (On what Conditions are you allowed to call yourself an RMS-Member?) ------- Groningen, 23-5-2006 -------- Voor ons is de RMS een onafhankelijke, democratische staat voor alle Molukse christenen en Molukse moslims. Dat is wat wij willen en daarom vinden wij dat we terecht onszelf als RMS-ers beschouwen. ----------- Wij vinden als RMS-ers ook niet dat het goed is als prominente RMS-ers in Indonesië lopen te slijmen dat het toch zo geweldig is dat de Indonesische regering al autonomie toestaat. Dat is in 1999 gebeurd, en dat stuitte ons toen tegen de borst, en dat zou ons nog steeds tegen de borst stuiten als dat weer beurde. --------- Wij kunnen als mensen die het RMS-ideaal aanhangen wel de aansluiting van een vrij Maluku aan een confederatie van onafhankelijke staten toestaan, liefst een Melanesische Confederatie en desnoods een Indonesische Federatie, maar een Federatie is al niet goed genoeg meer zeker gezien de ervaring met 55 jaar RI/NKRI. ---------- Anderzijds laat bijvoorbeeld het geval Atjeh zien, dat als het plan van de erkenning van locale Atjehse politieke partijen doorgaat, dat de NKRI dan in feite geen NKRI meer is, misschien zelfs niet eens de RI. ---------- Nu zeg je in feite: dan zou de GAM ook niet meer de naam van de GAM mogen gebruiken. Nou, het is interessant om te volgen hoe dat zal lopen. Maar in elk geval een GAM-partij vormen binnen de RI, dat zou volgens jou niet mogen; dan zouden ze hun naam moeten veranderen. --------- Wat ons betreft zou de GAM geloofwaardig blijven als ze maar aan het streven naar zelfbeschikking geen afbreuk doet. En zelfbeschikkingsrecht betekent op zijn minst: geen TNI/POLRI over de vloer. Als ze deze eisen blijven stellen, waarom zouden ze zich dan geen GAM mogen noemen? ---------- Welnu, dit geldt nu ook voor de RMS. Wij vinden het Molukse zelfbeschikkingsrecht belangrijk; de internationale wereld vindt stabiliteit in Zuid-Oost-Azië belangrijk. Een stap-voor-stap benadering met weinig bloedvergieten zal voor de internationale wereld acceptabeler zijn dan een compromisloze houding. Daar mag in het RMS-beleid best rekening mee gehouden worden. -------- Als RMS-ers zijn wij daar zelfs voorstanders van. En dat die benadering wel degelijk werkt, dat zie je nu weer in Montenegro. OM DOOR DE INTERNATIONALE WERELD GEACCEPTEERD TE WORDEN IS niet een onverzoenlijke houding NODIG, maar JE VERMOGEN OM JE ALS EEN VOLK TE PROFILEREN. Dat is precies waar wij ons als RMS-ers voor willen inspannen, en dan hebben we het vertrouwen dat we er samen wel komen. Selamat Berdjuang, -------- Zelfbeschikking is een Kwestie van Wennen. ------- (Selfdetermination is a Matter of getting accustomed to) ------- Groningen, 24-5-2006 --------- Zelfbeschikking is een kwestie van wennen: niet alleen voor het betreffende volk: met elkaar door één deur kunnen; naar buiten toe met één mond spreken, maar ook de buitenwereld moet leren inzien dat zelfbeschikking van een volk eerder goed is voor de vrede, dan dat ze een gevaar is voor stabiliteit en veiligheid. --------- Het is ook een kwestie van begeleiding; dat blijkt ook uit het onderstaande opinieartikel uit TROUW over de situatie in de Balkan. In dit Europese gebied worden nu zeer waardevolle ervaringen opgedaan, die in de toekomst gebruikt kunnen worden in landen als Soedan, Indonesië, maar ook in Rusland en andere gebieden waarvan we nu nog geen vermoeden hebben, dat daar deze problematiek speelt. --------- Ook het Molukse volk zal er zeker profijt van hebben, als de wereldgemeenschap niet meer bang is voor de Molukse vrijheid, maar er zelfs de voordelen van gaat inzien. Selamat Berdjuang, -------- De EU moet na Montenegro rekening houden met de Komst van Kosovo. ---------- (After Montenegro the European Union has to to be prepared for Kosovo becoming independent) TROUW; 24-5-2006 ------- Redactioneel Commentaar. ------- Balkanisering betekent fragmentatie. De term vindt zijn oorsprong in het begin van de vorige eeuw, toen een hele serie staatjes ontsproot uit de Ottomaanse puinhopen. Balkanisering is geen positieve term, want Europa zag die staatjes met lede ogen opduiken. Het probleem was vooral dat ze kampten met interne en externe conflicten, en elkaar soms het bestaansrecht niet gunden. Ze vormden uiteindelijk de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. --------- Een eeuw later is de Balkan weer bijna volledig gebalkaniseerd. De onafhankelijkheid waartoe de bevolking van Montenegro heeft besloten in een referendum is vermoedelijk de voorlaatste fase in een proces dat sinds de jaren negentig gaande is. Van Joegoslavië is weinig meer over, er resteert nog slechts de kleine romp Servië. En zelfs van die romp dreigt nog een stuk af te vallen: Kosovo. Al einde dit jaar kan tot de onafhankelijkheid worden besloten van die merendeels door Albanezen bewoonde Servische provincie. ---------- Net als begin vorige eeuw hoeft Europa niet blij te zijn met balkanisering. Maar vergeleken met de jaren negentig, toen het hele proces gepaard ging met een serie oorlogen (in Kroatie, Bosnië, Kosovo), was het referendum in Montenegro een toonbeeld van beschaving. Ook de Servische reactie was ontspannen, de unie tussen Servië en Montenegro stelde ook niet veel voor. De landen deelden Defensie en Buitenlandse Zaken, maar hadden hun eigen munt, hun eigen vlag, hun eigen handel. Ze leven alleen nog eventjes gezamenlijk voort als voetbalteam bij het WK Voetbal in Duitsland. --------- Het belangrijkste is dat de verdere scheiding zo beschaafd blijft, hopelijk net zo 'fluweel' als de onderhandelingen tussen Tsjechië en Slowakije in 1992. De Europese Unie kan daarbij een rol spelen. Ze had geëist dat bij een hoge opkomst minstens 55 procent van de Montenegrijnen zich voor onafhankelijkheid zou uitspreken, en daaraan is voldaan. Brussel zal Montenegro dus met respect moeten verwelkomen, maar kan tegelijkertijd met zijn politieke en economische criteria potentiële geschillen tussen Servië en Montenegro de kop indrukken. --------- Als de EU verstandig is stopt ze daar veel energie in. Want alle oefening is nodig om klaar te zijn als Kosovo zich eind dit jaar af gaat scheiden van Servië. Die scheiding zal met zekerheid minder 'fluweel' zijn. Een heldere strategie van de EU is nodig om dat proces in goede banen te leiden.