22.11.07

Semmy Waileruny's Strijd tegen NKRI-Geschiedvervalsing

 • Contents:
 • 1. Semmy Waileruny's Struggle against NKRI-Falsification of History
 • 2. Birthday of Maluku Province at August 19, Truth or Lie?
 • 1. Semmy Waileruny's Strijd tegen NKRI-Geschiedvervalsing.
 • Groningen, 22-11-2007
 • Hieronder de vertaling van het document van Semmy Waileruny over de geschiedvervalsing over de Verjaardag van de Provincie Maluku op 19 augustus, dat door Panah Waaier op het Maluku.Pagina-Forum is geplaatst.
 • Wat opvalt is dat hij het heeft over de ontstaansgeschiedenis van de RMS, maar dat hij de RMS nergens noemt. Hij behandelt de ene proclamatie na de andere, maar de RMS-proclamatie is er niet bij.
 • Het zou logisch geweest zijn als hij zou concluderen dat de NKRI, met Maluku als Provincie, pas is geproclameerd is toen Ambon al vrij was, namelijk op 15-8-1950, en dat ligt tussen 25-4-1950 en 3-11-1950. En dat de RMS er dus eerder was dan de NKRI, en dat in NKRI-kringen geprobeerd wordt om dit historische feit met geschiedvervalsing te verdoezelen. Maar hij doet dat niet.
 • Blijkbaar mag Semmy als FKM-leider geen propaganda maken voor de RMS. Als hij dat doet draait hij de bak in. En dat wil hij voorkomen, omdat hij denkt buiten de gevangenis nuttiger werk te kunnen doen voor de RMS-strijd.
 • Hij kiest voor een andere methode om zijn boodschap over te brengen: hij levert de historische feiten en laat de mensen zelf hun conclusies trekken; en dat werkt blijkbaar. Het is behelpen, maar in de gegeven omstandigheden is het voor hem de beste strijdmethode: op een wetenschappelijke manier de NKRI-geschiedvervalsing blootleggen.
 • Wat leven wij in Nederland toch in gezegende omstandigheden, dat wij ons niet zo in allerlei bochten hoeven wringen! Maar onze bewondering is voor strijders als Semmy Waileruny, hoe hij gebruik weet te maken voor de beperkte mogelijkheden die hem ter beschikking staan. Als wij zo creatief zouden zijn in het uitvoeren van de strijd, dan zouden wij veel meer kunnen bereiken. Laten we ons door onze strijdmakkers in Tanah Air Maluku inspireren!
 • Selamat Berdjuang,
 • Secr. Gerakan Maluku.
 • 2. Verjaardag Provincie Maluku 19 Augustus Waarheid of Leugen?
 • Ambon, November 2007
 • Door: Semmy Waileruny (Voorzitter Dagelijks Bestuur Presidium FKM/RMS; Student Nascholingscursus Sociologie aan de UNPATTI)
 • A. Algemeen.
 • Sinds 2005 is de bevolking van Maluku er warm voor gemaakt om de verjaardag te vieren van de Provincie Maluku in de Eenheidsstaat Indonesië. In dat jaar was dit de 60-ste verjaardag. Deze glorieuze en opwindende gebeurtenis werd in 2006 herhaald: de 61-ste verjaardag van de Provincie Maluku in de NKRI. In 2007 waren de verjaardagsactiviteiten iets minder uitbundig, maar ze werden wel uitgezonden door diverse media uit Ambon. Mogelijk worden de festiviteiten ook voortgezet in 2008 en de volgende jaren, zolang God dat toestaat.
 • De verjaardagsplechtigheden in 2005 zowel als in 2006 waren nogal pompeus opgezet; er werd veel geld voor uitgegeven en er werden veel jongeren, studenten, scholieren, onderwijzers, leerlingen, ambtenaren en burgers aangetrokken. Ook verschillende overheidsfunctionarissen, politici, wetenschappers, politiemensen, militairen en genodigden. Er werd geen half werk geleverd, er waren zelfs gasten uit verschillende gewesten buiten Maluku en uit de hoofdstad van de NKRI, Jakarta. Het meest opzienbarende was, dat het programma steeds werd opgeluisterd door artiesten uit Jakarta op open plekken, verspreid over de stad. Dit effect werd nog versterkt door geestelijke leiders, die programmaonderdelen openden met gebed, en zelfs speciale diensten hielden. Als protestant weet ik precies hoe vurig de Protestantse dominees waren en met hoeveel enthousiasme ze hun gebeden opzegden, zowel in de kerkdiensten als in andersoortige erediensten.
 • Zodoende was de viering van de Verjaardag van de provincie Maluku binnen de NKRI zeer opwindend, magnifiek en erg duur, maar ook zeer godsdienstig/zeer gelovig. Kortom: "Het was een zeer bijzondere viering". Maar degenen die zich bekommeren om waarheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid, voor degenen met zelfrespect, voor hen die goed goed noemen en slecht slecht, zij werden nerveus van het meemaken van al die activiteiten. De vraag die hen prangde was: "Is de verjaardagviering van de Provincie Maluku binnen de NKRI op 19 augustus, de 60-ste in 2005, de 61-ste in 2006 en de 62-ste in 2007, enzovoorts, enzovoorts wel oké?, berust dit op waarheid of is het een leugen?". "Waarom is deze verjaardag in 59 jaar tijd dan niet gevierd?" ."Wat is er dan aan de hand met al die jaren?" Dat soort vragen beklemden hun geest.
 • De lezer kan zich ook wel dit soort vragen stellen, en de antwoorden daarop spiegelen aan dit schrijven. Als het hier gaat om historische feiten, dan moeten Molukkers die het initiatief genomen hebben om deze verjaardag vieren, daarvoor geëerd worden; hun naam moet hoog gehouden worden, hun heldendaden dienen dan passende aandacht te krijgen.
 • Maar als het omgekeerde het geval is, namelijk als het NIET zo is dat Maluku een Provincie binnen de NKRI is vanaf 19-8-1945, dan is wat deze initiatiefnemers gedaan hebben niet anders dan een buitengewoon misdadige leugen. En als dit echt een leugen is, dan moet dit gezien worden als een ernstig menselijk falen. Het is er dan één in de rij van vele kwellingen die het Molukse volk heeft ondergaan, en lijden dat het heeft doorgemaakt. Wat voor predikaat moet dan gegeven worden aan deze initiatiefnemers van de leugenachtige verjaardagsactiviteiten? Ik laat dit over aan de samenleving over om deze vraag te beantwoorden.
 • In een poging om de hiervoor gestelde vragen te beantwoorden, bied ik dit schrijven aan Molukse mensen aan, die naar hun eigen zeggen waarheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid liefhebben, om hun oprechte hart te prikkelen. De analyse in dit korte schrijven zou kunnen botsen met de geschiedenis van de korte tijdsperiode waarin de naam 'Indonesië', de status van Maluku binnen de NKRI en de status van Maluku binnen de RI naar voren komen. Daarbij steunen wij op verschillende geschiedkundige feiten en op rechtsprincipes. Wij denken dat dit korte schrijven kan dienen als een inleiding bij de transparante, objectieve en vrije discussies (dwz. waar geen enkele druk op ligt), die wij zullen voeren als wij straks de collegezaal binnengaan.
 • B. De Opkomst van de naam Indonesië.
 • Er is bewijs genoeg uit de literatuur dat de naam INDONESIË aanvankelijk niet de naam is van een etnisch bepaalde bevolkingsgemeenschap, of van een volksstam, of van een bepaald volk. Ook is Indonesië geen naam, die een bepaalde volksgemeenschap als de hare heeft geadopteerd om de eenheid van haar nationale staat mee aan te duiden. De naam Indonesië is oorspronkelijk een uitheemse naam, die vervolgens naar eigen believen gebruikt wordt. Thung Ju Lan, Bachtiar Alam c.s. hebben in hun boek, getiteld: 'Etniciteit en Integratie in Indonesië een Mengelmoes', onder anderen uiteengezet dat:
 • INDONESIË is slechts een academische kwalificatie, samengesteld uit de woorden Indus en Nesos. Het woord INDONESIË is voor het eerst als naam gebruikt door etnologen G.W. Earl en J.R. Logan, en door de antropoloog Adolf Bastian. Daarna verspreidde het woord zich naar buiten academische kringen. Door het bekend worden van de naam INDONESIË door de activiteiten van de Indologische studenten van de Universiteit van Leiden binnen kringen van 'inheemsen', die om een of andere reden in Nederland verbleven, werd het woord INDONESIË steeds vaker gebruikt. Om precies te zijn door een organisatie, of eerder een federatie van organisaties, die in 1916 werd opgericht onder de naam DE VRIJE GEDACHTE, waarbinnen ook betrokken was "Soewardi Suryaningrat", één van de leidende figuren in de INDISCHE PARTIJ, die een jaar later, 1917 werd omgedoopt tot INDONESISCH VERBOND VOOR STUDERENDEN.
 • Dit Verbond werd de plaats waar de naam INDONESIË bekendheid kreeg, en van waaruit de proces van politisering van het woord Indonesië plaats vond. In dit proces speelden twee organisaties een belangrijke rol, namelijk: de INDISCHE VEREENIGING en de INDOLOGENVERENIGING. Belangrijk om te vermelden is dat het woord Indonesië bij het binnentreden in het verenigingswezen in Nederlands-Indië, waar het zijn plaatsvond in het vocabulaire, niet slechts ervaren werd als een uitholling van de oorspronkelijke betekenis van het woord, maar tegelijk ook als een nieuw woord, dat ook een nieuwe vorm kreeg. Het woord INDONESIË kreeg bekendheid en kwam steeds meer in gebruik. In het vocabulaire van het partijwezen werd het woord INDONESIA steeds meer verbonden aan territorium, en zogezien werd het woord Indonesia steeds meer geïdentificeerd met Nederlands Indië, en werden de mensen binnen Indonesia/Indonesië steeds meer geïdentificeerd met Indiërs, oftewel Indische mensen.
 • Ondertussen was de academische betekenis van het woord Indonesië, zowel etnologisch als antropologisch, een begrip dat in de vorm gegoten was van een samenhangend gebied, dat zich uitstrekte van Formosa tot Madagascar, waarvan Nederlands-Indië het kerngebied was, met 49 miljoen inheemsen, tegenover 66 miljoen in het hele gebied van Indonesia. (Etniciteit en Integratie in Indonesië: een Mengelmoes, een studie die is uitgegeven door het Centrum voor Studie en Ontwikkeling van Samenleving en Cultuur van Indonesia; Jakarta 2000: 11-12)
 • Uit een daarop volgend schrijven van Thung Ju Lan, Bachtiar Alam c.s. krijgen wij de aanwijzing dat het woord Indonesië, dat aanvankelijk een uitheems woord was daarna werd gebruikt in namen van verenigingen, en nog later ook in die van politieke partijen.
 • Een verdere ontwikkeling was het feit dat Indonesia de naam werd van de REPUBLIEK INDONESIË (RI), waarvan de onafhankelijkheid op 17-8-1945 werd geproclameerd. Het gebied dat de RI omvatte strekte zich uitvanaf het Residentschap Jogjakarta tot aan een deel van het District Jakarta. De naam Indonesië werd ook gebruikt in de naam van de Staat Oost-Indonesië (NIT) bij de proclamatie van de NIT op 23-12-1946. De gebied van de NIT omvatte: Maluku, Sulawesi, de Kleine Soenda Eilanden en Bali.
 • De naam Indonesië werd ook gebruikt in de naam van de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië(RIS), die op 27-12-1949 haar bestaan begon, om daarna de naam Eenheidsstaat RI te krijgen, namelijk bij de proclamatie van de NKRI op 15-8-1950, twee dagen voor de 17-de augustus van 1950. Twee dagen na de NKRI-Proclamatie , namelijk op 17-8-1950, werd in die zin een Constitutionele Wijziging aangebracht, de UDDS 1950. De Grondwet van 1950 werd gebruikt als de Grondwet voor de NKRI en was geldig tot 5-7-1959, op welke dag het Vijfde Presidentiële Decreet werd uitgevaardigd.
 • C. De Positie van Maluku binnen de NKRI.
 • De Oprichtingsproclamatie van de NKRI op 15-8-1950 door Soekarno (de President van de RIS) was zeer strijdig met de inhoud van de Grondwet van de RIS, met de Van Royen-Roem Overeenkomst en ook met de Akkoorden van de Ronde Tafel Conferentie(RTC), die zijn gesloten op een Conferentie in Den Haag. Ze was ook niet in overeenstemming met de toenmalige internationale regels over zelfbeschikkingrecht van volkeren.
 • Na de NKRI-Proclamatie van 15-8-1950 werd de het leger van de RIS (APRIS) naar verschillende gebieden gestuurd, onder anderen naar Maluku, en toen pas was Maluku een fysiek onderdeel van de NKRI geworden. Nadat hij deze gebieden onder zijn heerschappij had gebracht onder de paraplu van de UUDS 1950, vaardigde Soekarno na vijf jaren (in 1957) een de Noodwet (nr. 22) uit en in 1958 een nieuwe Noodwet (Nr. 20). Op grond van deze wetgeving was Indonesië gebaseerd op een provinciaal stelsel, waaronder Maluku, maar zonder Papua (Irian Jaya) en O. Timor.
 • In verschillende aanvalsgolven kreeg de NKRI de heerschappij over verschillende gebieden, en er werden ook met succes pogingen gedaan om in de TRIKORA-operatie Papua in te lijven. Na dit succes in Papua deed de NKRI nog pogingen om Maleisië, Singapore, Serawak/Sabah en Brunei in te lijven in de DWIKORA-operatie. Misschien zijn er onder U nog die zich het NKRI-strijdlied herinneren over de Operatie DWIKORA, waarin de volgende regels voorkomen:
 • Hé Engeland, wij breken je volledig op, en Amerika, wij strijken jou ook op, Voorwaarts DWIKORA, succes! Help het gekoloniseerde volk, Pak de bevolking van Maleisië, Singapore, Sabah, Serawak en Brunei en maak het ons bezit, Ja, laten we overwinnen, overwinnen, laat onze revolutie overwinnen….
 • Hoewel de operatie DWIKORA een mislukking was, en ten koste ging van veel mensenlevens, bleef de NKRI niet stil zitten. Ze ging door met het annexeren van andere volken, met name Oost-Timor, in de Operatie SEROJA. De NKRI slaagde er inderdaad in om het gebied van Oost-Timor te annexeren en de bevolking ervan in te lijven. Maar omdat de bevolking van Oost-Timor zich bewust was van haar recht op soevereiniteit, nationaliteit en vrijheid, heeft de meerderheid van bevolking van Oost-Timor daar eendrachtig voor gestreden, en met internationale hulp is de bevolking van Oost-Timor uiteindelijk vrij geworden van banden met de NKRI. Maar er zijn zeker in de verschillende operaties van de NKRI veel slachtoffers gevallen.
 • Dit is in het kort de gang van zaken bij de pogingen van de NKRI na de NKRI-Proclamatie van 15-8-1950 om de heerschappij te verwerven over verschillende gebieden. De NKRI-Proclamatie van 15-8-1950 is een historisch feit, dat niet kan worden tegengesproken, noch kan worden veranderd door wie dan ook. Je kunt niet maar zo doen alsof de ontstaansdatum van de NKRI 17-8-1945 is. Dat kunnen doorgewinterde boeven niet zo maar veranderen. De lezer kan er ook andere bronnen op naslaan, onder anderen de Politieke Encyclopedie van Indonesië, editie 1954.
 • Daarom, als men de verjaardag van de Provincie Maluku binnen de NKRI wil vieren, dan is het goed om er bij voorbaat rekening mee te houden, dat de NKRI pas op 15-8-1950 bestaat, want op die datum is de NKRI geproclameerd, en dat de wettelijke vastlegging heeft plaats gevonden in 1957 (Noodwet Nr. 22) en in 1958 (Noodwet Nr. 20). Al het andere is leugen en bedrog!
 • D. De Positie van Maluku tijdens de RI-Proclamatie op 17-8-1945.
 • In de periode na mijn aanstelling als Docent in het vak Inleiding Beleving en Uitvoering Pantjasila(P4), heb ik vaak gezegd dat Maluku als Provincie van de RI geproclameerd is in 1945. Misschien op grond van het bewustzijn, dat ik toen had, zijn er onder diverse Molukse wetenschappers discussie gevoerd, waarbij de idee geboren is om de precieze geboortedatum van de Provincie Maluku vast te stellen. Deze idee die ontsproten is aan het brein van de wetenschappers, is daarna uitgewerkt door het Parlement van de Provincie Maluku, en de geboortedatum van de Provincie Maluku vastgesteld op 19-8-1945. Ik zeg 'misschien' want ik heb dit proces niet van dichtbij meebeleefd; ik heb het slechts waargenomen via de media.
 • Ik ben me bewust, en ik voel me daar ook schuldig om, dat ik al verklaard heb dat Maluku een Provincie binnen de NKRI is sinds de proclamatie van 17-8-1945, zonder dat deze verklaring gebaseerd is op enig onderzoek. Nadat ik wetenschappelijk onderzoek ben gaan plegen dat gebaseerd is op historische feiten, op diverse meningen van geleerden met een internationale reputatie, op rechtsbesluiten, op aanbevelingen van internationale instellingen en enkele aanwijzingen uit andere bronnen, ben ik het volgende te weten gekomen:
 • 1. Op het moment van de Onafhankelijkheids Proclamatie van de RI op 17-8-1945, besloeg het territorium van de RI slechts het gebied vanaf de Residentie Jogjakarta tot aan een deel van het District Jakarta. Daarom als gezegd wordt, dat twee dagen na de proclamatiedatum, namelijk op 19-8-1945, Wet Nr. 1 geboren is, waarin die de basis moet zijn voor het een plaats geven van Maluku binnen de RI, dan moet dat beschouwd worden al een wetenschappelijke provocatie, waarvoor geen aanleiding is en een zeer lage realiteitswaarde heeft, omdat een dergelijk Wet Nr. 1 helemaal niet bestaat. En als het er toch wel zou zijn, dan is het slechts een vooropgezet plan, want het is niet mogelijk dat er een Wet wordt geïntroduceerd door een lichaam dat niet een parlement is. Op 19-8-1945 had de RI nog helemaal geen parlement. Als er al iets is dat op zo'n wet lijkt dan is dat alleen maar een fantasie/illusie, enkel en alleen om het manipulatieproces te versterken.
 • 2. Op 23-12-1946 is de Staat Oost-Indonesië (NIT) geproclameerd, waarvan deel uitmaakten Maluku (inclusief Noord-Maluku), Sulawesi, de Kleine Soenda Eilanden en Bali. De oprichting van de NIT is moreel en democratisch gelegitimeerd, zowel historisch als wettelijk, op grond van het Besluit van de Den Pasar Conferentie op 23-12-1946. Met de oprichting van de NIT in deze gewesten is het niet mogelijk om enige aanleiding te hebben om te verklaren dat Maluku vanaf de RI-proclamatie een Provincie is binnen de NKRI. Hoe kan Maluku nu een provincie zijn van twee staten tegelijk, van de RI en van de NIT? Zelfs in een sprookjesboek staan er niet zulke verhalen. Wat er wel is zijn een aantal Molukse academici, enkele ambtenaren van de Provincie Maluku en enkele leden en leiders van het Molukse Provinciale Parlement, die dit verhaal de wereld in gebracht hebben.
 • 3. Zowel de RI als de NIT waren soeverein in eigen gebied. De RI besloeg het gebied vanaf de Residentie Jogjakarta tot aan een deel van het District Jakarta. Om naar Maluku te komen zou de RI enkele zeeën, eilanden, zeestraten, enz. moeten passeren. Het is volstrekt onmogelijk dat de RI soevereiniteit had over een gebied tot Maluku, omdat Maluku behoorde tot het soevereiniteitsgebied van de NIT. Ook dit is een bewijs van boze opzet. Vreemd genoeg, dat zij die bij deze manipulatie betrokken waren, dezelfde zijn die eigenlijk een goed voorbeeld zouden moeten geven. Hun wandaden leveren hun tot op dit ogenblik een ereplaats op in de maatschappij, terwijl daartegenover het gewone volk dat moedig zijn stem verheft tegen deze leugenpropaganda, mishandeld wordt, zelfs met de dood tot gevolg.
 • 4. Vanaf het moment van de Proclamatie heeft de RI een bestuursapparaat gehad, en wat daarbij hoort, een vrije en onafhankelijke staat waardig. Hetzelfde geldt voor de NIT. De NIT voldeed volledig aan de vereisten voor haar bestaan als staat. Ze had een territorium, ze had een bevolking en ze had een soeverein bestuur. Het staat zwart op wit dat de beste Molukse zonen belangrijke functies bekleedden in de NIT, onder anderen Putuhena als Premier en Soumokil als Procureur-Generaal. Naast de prestaties van andere Molukkers moeten ook hun prestaties vermeld worden. Als Maluku deel uitmaakte van de RI vanaf 1945, dan is de vraag: waarom is er dan in de opeenvolgende kabinetten van de RI van 1945 tot 1950 nooit een enkele Molukker opgenomen?
 • 5. De eerste Gouverneur van Maluku onder de RI of NKRI was Latuharhary. Hij bekleedde zijn functie van 1950 tot 1955. Als Maluku vanaf 1945 Provincie was van de RI, waarom is er dan geen Gouverneur geweest vanaf de Proclamatie van de NKRI in 1945? Dit is toch ook een leugen!
 • 6. De Goeverneur van Maluku onder de NIT was Mr. Mantouw. Onder de NIT was er een Premier (Putuhena) en een Procureur-Generaal (Soumokil). Waarom worden de prestaties van deze Molukse persoonlijkheden niet doorverteld aan de Molukse nakomelingen. Is er weer iets te verbergen?
 • 7. Op 19-1-1948 is er door de RI en de NIT een document ondertekend met de naam: "Gezamenlijke Verklaring". In deze verklaring erkennen de RI en de NIT elkaar als wettige staat, omdat ze die erkenning van andere staten al gekregen hebben, alhoewel niet als onvermijdelijke vereiste.
 • 8. Behalve de RI en de NIT, elk met hun soevereine gebieden, waren er ook de staten Borneo, Pasundan, Oost Sumatra, enzovoort, elk met hun territorium, bestuur en bevolking. Dit liep zo door tot 27-12-1949, het moment dat de Grondwet van de RIS van kracht werd, met een veranderde staats- en bestuursvorm. Deze RIS-Grondwet bevat verschillende akkoorden, waarmee ook de RI haar instemming heeft betuigd en die zij ook heeft ondertekend.
 • 9. Op 27-12-1949 verenigden de verschillende soevereine staten zich in de RIS. Dit waren de RI, de NIT, de staat Borneo, enzovoort, en na de officiële oprichting van de RIS veranderde de status van onafhankelijke en soevereine staten in die van deelstaten van de RIS. Elk van hen had als deelstaat dezelfde bevoegdheden, en er was onder de deelstaten van de RIS geen enkele die een speciale status had.
 • 10. In verschillende akkoorden, die waren ondertekend door de Indonesische delegatie, maar ook in de Grondwet van de RIS en in verschillende Internationale Reglementen, zijn er bepalingen opgenomen met betrekking tot vereniging en afscheiding van staatsgebieden, waarin duidelijk wordt vastgelegd, dat een soeverein volk beslissingsrecht heeft om zijn eigen standpunt te bepalen door middel van bijvoorbeeld een referendum.
 • 11. Het is duidelijk dat de NKRI-Proclamatie van Soekarno op 15-8-1950 niet gebaseerd is op de principe in deze akkoorden al waren overeengekomen en die ook al door Indonesië (RI) waren ondertekend, dat ze niet gebaseerd waren op de vaststelling van de volkswil, dat ze niet in overeenstemming zijn met de Grondwet van de RIS, ja zelfs daarmee in strijd zijn, maar dat ze wel gebaseerd is op dwang met machtsmiddelen en overtreding de verschillende akkoorden, de Indonesische Grondwet en algemene rechtsbeginselen.
 • 12. De Njong Ambon, die deelnamen aan de Sumpah Pemuda (Eed van de Jongeren) op 28-10-1928, waren geen wettige vertegenwoordigers van het Molukse volk, omdat ze op dat moment geen enkel mandaat gekregen hadden van enige wettige bestuursinstantie in Maluku. Onder hen waren leraren, sportslieden, kunstgroepen en dergelijke. Als op dit moment er Molukkers in Jakarta zouden zijn die hun activiteiten uitvoeren namens het Molukse volk, zonder mandaat of aanbeveling van het Provinciebestuur en het provinciale parlement van Maluku, zou het dan wel geaccepteerd worden dat ze met hun activiteiten op legale wijze Maluku vertegenwoordigen? Geen sprake van!
 • 13. Molukkers hebben een eigen historische achtergrond, die verschilt van die van Javanen en andere volken uit die contreien. Vanaf de tijd van de voorouders had elk volk zijn eigen koninkrijk.
 • 14. En zo zijn er nog heel wat punten op te noemen.
 • Om al deze redenen, en nog veel meer redenen, die de lezers zelf kunnen aanvullen op grond van eigen zorgvuldige en grondige analyse, moet gezegd worden, dat er geen enkel bewijs is dat Maluku vanaf de Proclamatie van 17-8-1945 als Provincie deel uitmaakt van de RI, en dat er daarom geen enkele aanleiding is om de 60-ste en volgende verjaardag van de Provincie Maluku binnen de NKRI te vieren, OMDAT DE NKRI PAS OP 15-8-1950 GEPROCLAMEERD IS, noch dat Maluku al vanaf 19-8-1945 deel uitmaakt van de RI. Daarom kunnen we zeggen dat er alleen maar willekeurige en leugenachtige redenen zijn om naar te kunnen verwijzen bij het instellen van de viering van de verjaardag van Maluku binnen de RI/NKRI op 19 augustus.
 • De initiatiefnemers van de viering van Maluku binnen de RI/NKRI zijn in feite sluwe lieden, maar doordat ze zo slecht zijn bezitten ze niet meer de wijsheid van God. Daarom zijn ze de werkelijke historische feiten al vergeten, of ze doen op z'n minst alsof. Mogelijk zijn ze ook al de eigenwaarde van het Molukse volk vergeten.
 • Slot.
 • Nog een anekdote ter afsluiting van dit korte schrijven:
 • Eens, ergens, zonder vooropgezette bedoeling, werd ik geconfronteerd met enkele afgestudeerde juristen met een docentenstatus. Onder hen waren er ook al die hun vervolgopleiding al hadden afgerond. In een korte discussie over de actuele situatie van Maluku, stelde ik hen de volgende vraag: "Wanneer is de NKRI geproclameerd?" Eén van hen gaf het antwoord: "De NKRI is geproclameerd op 17-8-1945". Dit antwoord werd door de anderen beaamd. Nadat ik in grote lijnen wat uitleg gegeven had, was er spontaan iemand onder hen die zei: "Het is duidelijk dat er in de geschiedschrijving veel manipulatie plaats vindt; wij leren het zelf verkeerd en geven het ook verkeerd door aan de studenten".
 • Een kort gebed: "Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, en ze weten ook niet wat ze aanrichten, maar vast en zeker zullen ze voortdurend last hebben van hun geweten".