18.11.07

Mogelijk Levenslang voor Jojo Teterissa

Contents: ------------ 1. Possibly Life Sentence for Yoyo Teterissa (Secr. Gerakan Maluku) 2. Vice-President of FKM appearing as a Witness in a Court Session at Ambon 3. Court Session at Ambon in the Case of the Tjakalele Dancers 4. Data from Witness in Case Tjakalele Dancers different from those in Police Report --------------- 1. Mogelijk Levenslang voor Jojo Teterissa. Groningen, 17-11-2007 ----------------- We worden de laatste tijd niet verwend met berichten over de Molukse Politieke Gevangenen in Ambon. Als het waar is dat er elke week 's maandags en donderdags rechtszittingen worden gehouden, dan komen we te kort. De druk op de waarnemers en de pers zal wel groot zijn, geen pottenkijkers gewenst! ----------------- De oogst op het internet van de laatste twee weken is een drietal artikelen, waarvan hieronder de vertaling. In deze artikelen speelt Jojo Teterissa een centrale rol. Hij wordt opgevoerd als de Secretaris van het FKM(?). Als je alles leest, dan zou je zeggen: een waardige collega van Moses Tuwanakotta . Zijn aanpak is wat je van een echte strijder verwacht: recht voor zijn raap, er niet omheen draaien. Als je dat durft te doen in het hol van de leeuw, dan ben je een echte held. ---------------- Bij anderen zie je de twijfel. Bij hen is de aanpak meer gericht op minimalisering van de straf; dan moet je niet te fanatiek zijn. Maar dat is niet erg, dat moeten we respecteren. ----------------- In die sfeer is het ook niet zo duidelijk wat waar is en wat niet waar is. Maar dan is het toch ook wel weer goed om te zien dat de jongens elkaar steunen, onderling solidair zijn. ---------------- Al met al een situatie waarvan het begrijpelijk is dat bij de autoriteiten openheid en transparantie niet hoog scoren. Aan onze vriend Pattimura hebben we helaas ook al niet veel. We moeten maar afwachten, maar wel alvast actie voeren. ----------------- Selamat Berdjuang, ----------------- 2. Vice-Voorzitter FKM treedt op als Getuige op Rechtszitting in Ambon. ---------------- 8-11-2007 ------------------ Reporter: Jossi Linansera. ------------------ Ambon: De Vice-Voorzitter van het Front voor de Soevereiniteit van Maluku(FKM), Johan Teterissa, alias Jojo, is door de Officieren van Justitie mr. Evie Hattu en mr. Siti Ariani opgeroepen als kroongetuige in de zaak van een mogelijke samenzwering tegen de staat, van de beklaagde Jordan Saija. Dit is gebeurd op een rechtszitting van de Rechtbank van Ambon op donderdag 8-11-2007. ------------------ Behalve Johan Teterissa in zijn hoedanigheid van Vice-Voorzitter van het FKM zijn ook nog twee andere kroongetuigen opgeroepen, namelijk Josias Saija en Jonathan Riry. De drie getuigen zijn tegelijkertijd zelf ook aangeklaagd in dezelfde zaak, alleen met een ander dossier. -------------------- In zijn getuigenverklaring stelde Jojo dat voordat de wilde dansactie voor de ogen van President Susilo Bambang Yudhoyono en de andere genodigden werd uitgevoerd, op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering op 29-6-2007, hij en zijn vrienden een vergadering hadden gehouden in zijn woning in het dorp Aboru, Onderdistrict Haruku Eiland, District Midden Maluku. ------------------- In totaal zijn er vier van dit soort voorbereidingsbijeenkomsten gehouden. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10-6-2007 in de woning van de getuige Jojo. Deze bijeenkomst was een voorbespreking van de dansactie, die op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering zou moeten plaatsvinden. Verder is er gesproken over het materiaal dat bij de dansopvoering gebruikt zou worden. ---------------- De tweede bijeenkomst vond plaats op 17-6-2007, eveneens in de woning van de getuige, waarop er een inspectie plaatsvond van het materiaal/uitrusting, dat zou worden gebruikt bij opvoering van de tjakalele-dans. ----------------- De derde bijeenkomst werd ook in de woning van de getuige gehouden, en wel op 24-6-2007. Daarop hebben de getuige en zijn vrienden, waaronder beklaagde, bekeken hoe ze het beste in Ambon konden komen om bij de HARGANAS-viering aanwezig te zijn. ------------------ De getuige Jojo heeft voor de Rechtbank, die voorgezeten was door mr. Imam Supriady, ook verklaard dat hij een ontmoeting heeft gehad met het Dorpshoofd van Hutumury, en dat hij een schriftelijke instructie gekregen heeft van Simon Saiya, die genoemd wordt als leider van een transitie-parlement van de RMS in Indonesië. ----------------- Gevraagd over de bedoeling van de vlaghijsacties van de RMS-vlag, die ook wel de Regenboogvlag genoemd wordt, op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering in Ambon, verklaarde Jojo dat dit gedaan is om Indonesië en de wereld te laten zien dat de door de Nederlandse kolonialen opgerichte splinterorganisatie nog bestaat. ------------------ "Wat wij op de HARGANAS gedaan hebben is om tegenover de op de HARGANAS-viering aanwezige ambassadeurs van de bevriende mogendheden te laten zien, dat de soevereiniteit van de RMS teruggegeven moet worden. De soevereiniteit van de RMS is er ooit geweest, en wel in het jaar 1950, zei Jojo Teterissa met nadruk. ------------------ De getuige Teterissa heeft bevestigd dat de beklaagde Jordan Saija als danser betrokken is geweest bij de hiervoor genoemde actie, en hij voegde daaraan toe, dat de wilde dansactie, waarbij zo'n 40 FKM-volgelingen betrokken waren, niet op het officiële programma van de HARGANAS-viering stond. ------------------- Volgens de planning zou de groep onder zijn leiding al dansend de hoofdingang voor de kazerne van het Detachement Kavaleri 733 binnengaan, maar dat werd door de dienstdoende functionarissen niet toegestaan, met als reden dat er op die plaats geen ingang was. ------------------ Uiteindelijk besloten de getuige en zijn vrienden om naar de andere kant van het Vrijheidsplein te gaan, bij de Baileu Oikumene (kerkelijk vergadercentrum bij de Maranathakerk), en op het moment dat ze aankwamen bij het Kantoor van de Gouverneur van Maluku werd plotseling het afzettingskoord weggehaald en traden ze allemaal naar binnen, terwijl het daar bij de ingang vol stond met bewakingspersoneel. ------------------ Nadat ze het Vrijheidsplein betraden, dat als het centrum van de HARGANAS-viering was ingericht, begonnen ze onmiddellijk hun dans uit te voeren, zich bewegend in de richting van het hoofdpodium, waar President Susilo Bambang Yudhuyono en zijn ministers, de ambassadeurs van bevriende staten, en anderen genodigden gezeten waren. ------------------ De getuige gaf te kennen dat hij en zijn groep nooit enige hulp gekregen hadden van wie dan ook, om de plaats van de HARGANAS-viering op het Vrijheidsplein, binnen te betreden. ------------------ Hij gaf toe dat op het moment van het binnentreden van het Vrijheidsplein door de tjakalele-dansgroep, er veel bewakingspersoneel aanwezig was om de ingang te bewaken, maar dat zij zonder enige moeite de bewaking konden passeren, zonder dat ze daarbij hinder ondervonden. ------------------ De Voorzitter van de Rechtbank van Ambon heeft de zitting tot 15-11-2007 verdaagd; dan zullen andere getuige worden opgeroepen om hun informatie te geven. ------------------ Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. ------------------ 3. Rechtszitting in Ambon in de Zaak Tjakalele Dansers. ------------------- 8-11-2007 ------------------ Ambon: Vandaag zijn op de rechtbank in Ambon de zittingen begonnen in de zaak van de infiltratie van tjakalele-dansers tot vlak voor de zetel van President Susilo Bambang Yudhoyono tijdens de viering van de Nationale Familie Dag (HARGANAS), enige tijd geleden. Op de agenda van de zitting stond het voorlezen van de eis door de Officier van Justitie tegen een viertal beklaagden van de groep infiltranten. ----------------- Eén van de beklaagden is een onderwijzer op een basisschool, genaamd Johan Teteririssa, alias Jojo. Hij heeft gefunctioneerd als coördinator van de tjakalele-dansopvoering. In zijn aanklacht stelde de Officier van Justitie dat wat de beklaagde gedaan heeft een daad is van aantasting van de integriteit van de NKRI-staat, het streven naar afscheiding van het territorium van de NKRI. Daarom beschuldigde de Officier de vier tjakalele-dansers van STAATSONDERMIJNING, WAAROP EEN MAXIMALE STRAF VAN LEVENSLANGE GEVANGENIS STAAT. ------------------- 4. Gegevens van Getuige in Zaak RMS Tjakalele-Dans anders dan in Rechercherapport. ------------------ 12-11-2007 ------------------ Reporter: Sri Kartini Makatita. ------------------- Ambon: Er was weer een rechtszitting in Ambon in de zaak van de RMS Tjakalele Dansers op het hoogtepunt van HARGANAS-viering in de afgelopen maand juni. Een sympathisant van het FKM en van de RMS, Daniel Akihary, was de gedaagde die op de rechtbank in Ambon werd voorgeleid. ---------------- Daniel Akihary maakt deel uit van een gecombineerd rechtsproces op grond van de aanklacht van betrokkenheid bij de tjakalele-dans en het vertonen van de RMS-vlag voor de ogen van President Susilo Bambang Yudhoyono, op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering op het Merdeka Plein op 29-6-2007. ----------------- Ter zitting, op de agenda waarvan getuigenverhoor staat, heeft de Officier van Justitie Mr. Oceng Almahdi twee getuigen opgeroepen, die eveneens FKM/RMS-leden zijn, namelijk Fredy Akihary en Alexander Tanate. -------------------- In hun verklaringen voor de rechtbank, waarvan de voorzitter was Mr. Susilo Utomo, zeiden de beide getuigen dat zij niets wisten over de mogelijke betrokkenheid van de gedaagde bij de tjakalele-dansuitvoering. ------------------ Maar de rechters geloofden de getuigenverklaringen van deze beiden niet zomaar. De kwestie is namelijk deze dat in het politieonderzoeksrapport de twee de betrokkenheid van de gedaagde bij het incident bevestigd hadden. ---------------- Om de verklaringen in het onderzoeksrapport te kunnen bevestigen liet de rechter de getuigen citaten van wat zij zelf gezegd hadden, uit het rapport voorlezen. Ook wilde de rechter bevestigd zien dat de handtekeningen in het onderzoeksrapport hun handtekeningen zijn. ----------------- "Volgens uw uitleg hier heeft de gedaagde de voorwerpen, die bij de tjakalele-dans horen, bij zich gehad. Is het waar, wat U tijdens het onderzoek gezegd heeft? Bekijkt U Uw handtekeningen en de parafen eens goed, en leest U Uw eigen verklaringen eens voor. Hoe kan het zijn dat er zo'n verschil is met de verklaring die U hier hebt afgelegd?", vroeg de rechter. ----------------- Evenzo verklaarde de getuige Alexander Tanate dat hij de gedaagde nauwelijks kende, voordat hij hem had ontmoet bij Johan Teterisa, een ander beklaagde in een andere zaak, die er sterk op had aangedrongen dat het tjakalele-plan uitgevoerd moest worden. ------------------ Volgens getuige Fredi was het plan van de tjakalele-dans al besproken op 24-6-2007 ten huize van Johan Teterisa in het dorp Aboru. Vervolgens hebben ze het plan verder ontwikkeld op een vergadering in Karang Panjang, Onderdistrict Sirimau, Districtsstad Ambon, om precies te zijn, in de woning van Elisa Saiya. Bij deze bespreking van hen werden de voorwerpen, die bij de opvoering van de tjakalele-dans gebruikt werden klaargemaakt. ------------------- Op grond van de uitleg van de getuigen heeft Daniel Akihary, die beschuldigd is van het overtreden van Artikel 106 van het Wetboek van Strafrecht dat handelt over samenzwering tegen de staat, gezegd, dat zijn aanwezigheid in Karang Panjang alleen maar bedoeld was om een antwoord te krijgen op de vraag van Johan Teterissa over bewaarplaats van de voorwerpen die gebruikt zouden worden tijdens de tjakaleledans. -------------------