24.11.06

Alleen SP en D66 tegen Levering Korvetten aan Indonesië

Alleen SP en D66 tegen Levering Korvetten aan Indonesië. (Just Socialist Party(SP) and Democrats 66(D66) in The Netherlands vote against selling Corvettes to Indonesia) ----------------------------------------- Groningen, 23-11-2006 -------------------------------------- Wij hebben op Christenunie gestemd. Dat leek ons het meest verantwoord omdat de Christenunie de enige partij is die in haar partijprogramma erkent dat Nederland een historische verantwoordelijkheid heeft tegenover het Molukse volk. ------------------------------------- Maar we hadden twijfels over het stemgedrag van de CU inzake de korvettenleverenaties aan Indonesië. Dan zou misschien Groenlinks een betere partij zijn om op te stemmen. We hebben de CU gevraagd over haar stemgedrag, en we kregen het volgende antwoord: -------------------------------------- (CITAAT) ------------------------------------ Den Haag, 20 november 2006 ------------------------------------ Geachte heer Van 't Foort, Uw verzoek om informatie aan de ChristenUnie kwam in goede orde in ons bezit. Onderstaand kunt u zien dat wij tegen deze motie hebben gestemd. Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. ------------------------------------- Met vriendelijke groet, C. Versluis Fractie ChristenUnie Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG tel 070-3183057 / fax 070-3182933 e-mail: ChristenUnie@tweedekamer.nl ---------------------------------------- Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de levering van korvetten aan Indonesië, te weten: *de motie-Van Velzen/Van Bommel over clausulering van een wapenexportvergunning voor levering van twee korvetten aan Indonesië (26049/22054, nr. 56). (Zie vergadering van 26 oktober 2006.) ------------------------------------ De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. ------------------------------------ (EINDE CITAAT) ------------------------------------- Hieruit blijkt dat niet alleen de CU voor levering gestemd heeft, maar ook Groenlinks. ALLEEN DE SP EN D66 HEBBEN HUN RUG RECHT GEHOUDEN. -------------------------------------- Wat is dat toch, dat zoveel partijen steeds maar weer voor Indonesië door de knieën gaan? Zijn het economische motieven? Dat kan bij deze partijen toch niet de doorslag gegeven hebben, die hebben wel een voldoende principiële instelling. -------------------------------------- Misschien is het toch eerder dat ook zij aan de Indonesische regering hun vertrouwen schenken, met name op het punt van het bestrijden van het terrorisme(daar zouden de korvetten toch voor zijn?). De kunst van de Indonesische regering is om steeds maar weer beterschap te beloven, en zo de wereld aan het lijntje te houden, inclusief de CU en GL. TERRORISME BESTRIJDING DOOR DE INDONESISCHE REGERING, LAAT ONS NIET LACHEN!!!! ------------------------------------- D66- en SP-stemmers, SAMEN GOED VOOR 29 ZETELS, van harte gefeliciteerd; jullie hoeven je nergens voor te schamen; jullie hebben het in elk geval in onze ogen fantastisch gedaan! ------------------------------------- Mae Itu Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) Secr. Gerakan Maluku.

23.11.06

Overlijdensbericht

Hierbij willen wij jullie mededelen dat tante Tien Pattinama is overleden op dinsdag 21 november 2006 te Sittard.Malam -------------------------------------------------- Punghiburan is a.s vrijdag 24 november om 20.00 uur.Zaterdag 25 november is om 11.00 uur de kerkdienst in de Maranatha kerk in Sittard. -------------------------------------------------- Daisy Pattinama

21.11.06

Petitie inzake Molukse Politieke Gevangenen

PETITIE AAN Mevr. F. Halsema, dhr. W. J. Bos, dhr. J.P. Balkenende, dhr. M. Rutte, dhr. J.G.C.A Marijnissen, dhr. A. Pechtold, dhr. A. Rouvoet, dhr. B.J. van der Vlies, dhr. M.G.T. Pastors, dhr. M. Haverkamp, dhr. A.D. Bakker, Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken: dhr. H. de Haan, dhr. A. G. Koenders, mevr. F. Karimi, dhr. H. van Bommel, dhr. J. van Baalen, dhr: M. Herben, dhr T. Huizinga, dhr.C. van der Staaij, mevr. F. Koser Kaya
-----------------------------------------------------------
  1. Op 22 november 2006 kunnen de kiesgerechtigden in Nederland hun stem uitbrengen op de politieke partij van hun keuze. -------------------------- Als politieke partij heeft u de laatste maanden hevig campagne gevoerd. Door middel van spreekbeurten en via de media hebben uw lijsttrekker en andere vooraanstaande leden van uw partij aandacht besteed aan de sociaal-economische vraagstukken in Nederland. --------------------------- Mensenrechten --------------------------- In Nederland staan de mensenrechten hoog in het vaandel. Ook voor uw partij. Dit betekent dat als er gevallen van ernstige schending van mensenrechten in de wereld wordt geconstateerd uw partij toch de plicht heeft om bij de Nederlandse regering aan te dringen deze aan de orde te stellen bij de internationale organisaties, zoals o.a. de VN en de Raad van Europa. --------------------------- Situatie in de Molukken --------------------------- In de Molukken is na de bloedige onlusten van 1999-2002 schijnbaar de rust weergekeerd. Nederland heeft humanitaire hulp geboden aan de Molukken. Met betrekking tot de mensenrechtenschendingen in de Molukken heeft Nederland echter met geen woord over gerept. Mensen in de Molukken die gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting worden opgepakt en gevangen gezet. --------------------------- In dit kader vragen wij uw aandacht voor de Molukse politieke gevangenen: --------------------------- 1. Vanaf 2000 tot nu hebben honderden Molukkers in de Molukken op politieke gronden gevangen gezeten. 2. Op dit moment zitten nog 14 Molukse politieke gevangen in Indonesische gevangenissen. -------------------------- De reden dat deze mensen in de gevangenissen van de zogenaamde Eénheidsstaat Republiek Indonesië (Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI) zitten ligt in het feit dat ze zich openlijk hebben uitgesproken voor de vrijheid van het Molukse volk. Zij hebben dat gedaan door middel van o.a. het hijsen van de vlag van de Republiek van de Zuid Molukken (RMS), die op 25 april 1950 is geproclameerd. Omdat deze mensen, overeenkomstig artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting) gebruik hebben gemaakt van hun recht van mening en meningsuiting, krijgen ze na een schijnproces 2 tot 15 jaar gevangenisstraf. --------------------------- De proclamatie van de RMS is rechtmatig, omdat dit recht verankerd ligt in o.a. de RTC-overeenkomsten, die ten grondslag liggen aan de soevereiniteitsoverdracht van het voormalig Nederlands-Indië aan de Verenigde Staten van Indonesië in 1949. Dit recht van het Molukse volk wordt stelselmatig geschonden door Indonesië. ---------------------------- De RMS heeft in de Molukken veel aanhang. Jaarlijks wordt op 25 april nog steeds de vlag van de RMS in de Molukken gehesen. Molukse politieke gevangenen zullen er blijven zolang het Molukse volk niet zelf haar eigen politieke rol kan bepalen. ---------------------------- Nederland heeft hierin nog steeds een verantwoordelijkheid, want Nederland is medeondertekenaar van de RTC-overeenkomsten van 1949. --------------------------- Wij roepen u op om uw verantwoordelijkheid te nemen en bij de Nederlandse regering erop aan te dringen om Indonesië op te roepen de Molukse politieke gevangenen in vrijheid te stellen en het Molukse volk haar soevereiniteit terug te geven. --------------------------- Aangeboden door: --------------------------- ACTIE COMITE MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN (ACMPG) RECHT OP VRIJHEID (RoV) DE VERONTRUSTE MOLUKKERS (VM) ---------------------------- Ondersteunende Moluke politieke -, mensenrechten - en sociale organisaties: 1.FKM-RMS, Ambon/Maluku 2.Badan Persatuan, Den Haag 3.Gerakan Maluku, Groningen 4.St. Muhabbat, Nijmegen 5.St. Door de Eeuwen Trouw, Assen 6.PKTM (Vereniging van Molukse intellectuelen) 7.DPPP/FKM, Breda 8. FKMCPR, Amsterdam 9. Badan Persatuan Werkgroep, Almelo 10. MBA International, Vaassen 11. St. Mena Muria Mensenrechten, MeppelGroningen, 21 november 2006Info: ---------------------------------------------
  2. Secretariaat Actie Overleg ACMPG-RoV-VM t.n.v. drs. T. van ’t Foort; Grunostr. 14A, 9727 EL Groningen; Tel. 050-5260160; Email: tvantfoort@home.nl

19.11.06

Wel aandacht voor Munir, niet voor Vele Duizenden Doden in Maluku

Wel aandacht voor Munir, niet voor Vele Duizenden Doden in Maluku. (Attention for Munir indeed, but no Attention at all for Many Thousands of Dead in Maluku) -------------------------- Oproep van Dokter Alex Manuputty. --------------------------- San Bernardino, CA, USA; 16-11-2006 Een Publieke Oproep aan Politieke en Kerkelijke Leiders, Hoogwaardigheidsbekleders in de Wereld en aan het Zeer Geëerde Publiek. --------------------------- Aan U allen die ik hoogacht, ------------------------------- Het is mij ter ore gekomen dat de Munir-kwestie in de wereld veel aandacht heeft, maar helaas moet de vraag gesteld worden: hoe zit het dan met de tienduizenden Molukkers, West Papua's en Posonezen (Midden-Sulawesi), die voor niet zijn gestorven? Hoe is het mogelijk dat de aandacht voor hen ontbreekt? ------------------------------- In de hoogste kringen in de wereld zetten personen en instellingen zich in voor een grondig onderzoek in de Munir Zaak. Dat zijn onder anderen: De President van de Europese Commissie, dhr. Jose Manuel Barroso, de Speciale Rapporteur voor Wederrechtelijke Executies van de Verenigde Naties, Prof. Philips Alston; Congresleden en Senatoren van de USA; dhr. Rafendi Djamin, Directeur van Human Rights Watch (HRWG) en Dhr. Scott Marciel, Dienstdoend Minister van Staat van de USA; ook Nederland heeft zijn mede werking toegezegd. ------------------------------- De wereld heeft Indonesië gewaarschuwd dat een eventueel internationaal onderzoek tot de mogelijkheden behoort en dat het zelfs niet is uitgesloten dat Indonesië het lidmaatschap van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties zal worden ontnomen als er geen schot komt in de Munir Zaak. ------------------------------ Maar hoe zit het dan met de belangstelling van de wereldgemeenschap voor de tienduizenden doden in de bovengenoemde gebieden? ----------------------------- En hoe komt het dat de wereld geen enkele actie onderneemt nadat het onderzoek van het Indonesische Nationale Onafhankelijke Onderzoeks Team geen enkel resultaat heeft opgeleverd, kortom nu het werk van het onderzoeksteam een complete mislukking is geworden? ----------------------------- Het Nationale Onafhankelijke Onderzoeks Team is ingesteld door President Megawati Soekarnoputri. In een Instructie Nr. 38/2002, op 6-6-2002, in het kader van de uitvoering van Punt 6 van het Malino II Akkoord van 11-12 Februari 2002, waarin het onderzoek gelast wordt naar de rol van de organisaties Front Kedaulatan Maluku(FKM), Republiek der Zuid-Molukken(RMS), de Christelijke Molukse Republiek, de Laskar Jihad, de Laskar Kristus, en tevens naar gevallen van gedwongen bekeringen en mensenrechtenschendingen. ------------------------------ Hoe is het mogelijk dat de wereldgemeenschap zich bekommert om het ene geval en het andere negeert, terwijl beide gevallen even zwaar zijn, en in zowel in het geval van Munir als in het geval van Maluku een onderzoeksteam is ingesteld door de Indonesische regering om hiermee het herstel en de handhaving van de mensenrechten te realiseren, maar in beide gevallen hebben de onderzoeksteams een ongeïnteresseerde houding aangenomen. ------------------------------- Maar waarom wordt de dood van Munir nu zo veel belangrijker gevonden worden dan de dood van tienduizenden mensen? Moet de wereldgemeenschap zich zo tegenover Indonesië opstellen? ------------------------------- Alstublieft, wereldgemeenschap, neemt U toch dezelfde verplichtingen tegenover Indonesië op U, waar het gaat om de voornoemde gebieden, en stuurt U zoiets als een Internationaal Onderzoeks Team naar de Molukken, en de andere gebieden, ter vervanging van het Nationale Onafhankelijke Onderzoeks Team, en trekt U de consequentie uit de lakse houding van het Nationale Onafhankelijke Onderzoeks Team door Indonesië het lidmaatschap van Mensenrechten Commissie van de Verenigde Naties te ontnemen. ----------------------------- GOD ZEGENE ONZE OPROEP! ----------------------------- Mijn beste wensen, Dokter Alexander H. Manuputty Executie Administrateur in Ballingschap van de FKM/RMS Transitie Regering. ---------------------------- Bron: Het Molukse Vaderland. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku

17.11.06

Actie Molukse Politieke Gevangenen, Verkiezingsdag 22-11-2006

Definitieve Aankondiging --------------------------------- Date: 17 nov 2006 20:17 -------------------------------- Actie Molukse Politieke Gevangenen, Verkiezingsdag 22-11-2006 Definitieve Aankondiging (Action Moluccan Political Prisoners, Election Day Nov. 11-th, 2006, Definitive Announcement) ------------------------------- Groningen, 17-11-2006 -------------------------------- Het is ons als Actiecomité gebleken dat de plaats, waar lijsttrekkers hun stem uitbrengen, niet te achterhalen zijn en dat lijsttrekkers niet bereid zijn om een petitie in ontvangst te nemen. Daarom hebben wij besloten om onze actie op 22-11-2006 te concentreren in het Centrum van Den Haag. Na overleg met de Politie Haaglanden hebben wij nu de volgende gegevens voor U klaar: --------------------------- Standplaats:Plein, voor Ingang Tweede Kamer Gebouw. Tijd: 11.00 tot 15.00 uur. Actievormen:Met sandwichborden lopen en pamfletten uitdelen. --------------------------- WIJ NODIGEN IEDEREEN UIT OM BIJ DE ACTIE AANWEZIG TE ZIJN EN DAARAAN ACTIEF DEEL TE NEMEN. Wij doen ook het verzoek om contact met ons op te nemen om afspraken te maken voor welke uren U aan de actie deel wilt nemen. Dan kunnen wij de deelname beter spreiden over de vijf beschikbare uren. Opgevenbij Tijmen van 't Foort: Tel. 050-5260160; 06-49008005; Email: tvantfoort@home.nl . --------------------------- Verder zal het Actie Comité in ruime mate de pers uitnodigen en ministers en kamerleden en andere instanties van onze boodschap op de hoogte stellen. --------------------------- Waar het ons om gaat is dat er een ruime bekendheid is over WAT ONZE RMS-STRIJDERS ALS GEVOLG VAN DE KOLONIALE ONDERDRUKKING VAN DE INDONESISCHE EENHEIDSSTAAT MOETEN VERDUREN, zodat er eindelijk begrip ontstaat voor het vrijheidsstreven van het Molukse volk. ---------------------------- Selamat Beraksi, Tijmen van 't Foort (Secr. ACMPG-RoV-VM)

Actie Molukse Politieke Gevangenen, Verkiezingsdag 22-11-2006

Date: 14 nov 2006 00:46 ------------------------------- Subject: Action for Moluccan Political Prisoners in Indonesia, at Parliaments Election Day in the Netherlands, Nov. 22, 2006. ------------------------------- Actie Molukse Politieke Gevangenen, Verkiezingsdag 22-11-2006 -------------------------------
VOORAANKONDIGING -------------------------------
Groningen, 14-11-2006 -------------------------------
Alle MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN zijn nog niet vrij. Er zitten nog zo'n 14 MPG's in de gevangenissen van de Indonesische onderdrukker. ----------------------------------
Het Actie Comité Molukse Politieke Gevangenen, de Mensenrechtenorganisatie Recht op Vrijheid, en de Verontruste Molukkers, hebben de handen ineengeslagen om ter gelegenheid van de Nederlandse Parlementsverkiezingen van 22-11-2006 weer een actie te houden voor onze Molukse helden. In eerste instantie is onze bedoeling om aan de lijsttrekkers van een paar grote politieke partijen bij het uitbrengen van hun stem een petitie over de MPG's aan te bieden. Een picket-line zal deze petitieaanbieding ondersteunen op de verschillende (3 à 4) actieplaatsen. ---------------------------------
We hebben mensen nodig die sandwichborden dragen en folders uitdelen. WILT U DAAR OOK AAN MEEDOEN? Dan kunt U zich opgeven op de volgende contactadressen: ACMPG: T. van 't Foort; Tel. 050-5260160; Email: tvantfoort@home.nl . RoV:Nj. C. Sohilait; Email: c.sohilait@chello.nl . ---------------------------------
Strategie: ---------------------------------
Wat de MPG's betreft is het onze bedoeling om verantwoordelijke Indonesische, Nederlandse en buitenlandse politici en Indonesische en Internationale Mensenrechtenorganisaties regelmatig en op scherpe wijze te confronteren met het bestaan van de MPG's en de manier waarop ze behandeld worden door de Indonesische onderdrukker. Wij willen dat doen, net zo lang tot de MPG's vrij zijn. En als dan Maluku nog niet vrij is zullen we net zolang doorgaan tot Maluku vrij is. ---------------------------------
We roepen de RMS-Regering i.B. en alle Molukse politieke en rechtsorganisaties in Nederland op om ons daarbij te ondersteunen. Daarvoor zijn de ACMPG, RoV en VM bezig in een ACTIE OVERLEG, dat te zijner tijd moet uitmonden in een Moluks Actie Netwerk, maar eerst willen we onszelf bewijzen door dit proces te initiëren en te begeleiden. Later hoort U daar meer over. Thans vragen wij Uw actieve deelname aan onze actie op 22-11-2006. Als U zich opgeeft geven wij U nadere detailinformatie. ---------------------------------
Selamat Beraksi, Tijmen van 't Foort (Secr. Actie Overleg ACMPG-RoV-VM).